ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ผ่องใส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ผ่องใส*, -ไม่ผ่องใส-

ไม่ผ่องใส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ผ่องใส (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว
ไม่ผ่องใส (adj.) dim See also: indistinct, gloomy, dull Syn. ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว
ไม่ผ่องใส (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว
ไม่ผ่องใส (adj.) dim See also: indistinct, gloomy, dull Syn. ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ผ่องใส
Back to top