ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่จำกัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่จำกัด*, -ไม่จำกัด-

ไม่จำกัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่จำกัด (v.) do not limit See also: do not restrict
English-Thai: HOPE Dictionary
freestylen. การว่ายน้ำไม่จำกัดแบบหรือท่า
indeterminate(อินดีเทอ' มิเนท) adj. ไม่แน่นอน, ไม่จำกัด, ไม่แน่ชัด, คลุมเครือ, ยังไม่ตกลงใจ, ยังไม่ตัดสิน, ซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ได้สมบูรณ์โดยหลักของวิชาสถิติศาสตร์ (statics) ., See also: indeterminateness n., Syn. unfixed, indefinite,
termless(เทอม'ลิส) adj. ไม่มีขอบเขต,ไม่จำกัด,ไม่มีเงื่อนไข,ไม่มีที่สิ้นสุด
unconditioned(อันคันดิช'เชินดฺ) adj. ไม่มีเงื่อนไข,ไม่จำกัด,สมบูรณ์,เด็ดขาด,โดยธรรมชาติ,สันดานเดิม., See also: unconditionedness n.
unlimited(อันลิม'มิทิด) adj. ไม่มีขอบเขต,ไม่จำกัด,ไม่บังคับ,กว้างใหญ่ไพศาล,ไม่มีข้อยกเว้น., See also: unlimitedly adv., Syn. limitless
English-Thai: Nontri Dictionary
boundless(adj) ไม่มีขอบเขต,กว้างขวาง,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่จำกัด
indefinite(adj) ไม่จำกัด,ไม่ตายตัว,ไม่แน่นอน,ไม่มีกำหนด
indeterminate(adj) ไม่แน่นอน,ไม่ได้กำหนด,ไม่จำกัด,คลุมเครือ,ยังไม่ตัดสิน
infinite(adj) อสงขัย,ไม่จำกัด,ไม่มีขอบเขต,มากมาย,เหลือคณา
limitless(adj) ไม่จำกัด,ไม่อั้น,มากมาย,ไม่มีขอบเขต
unlimited(adj) ไม่จำกัด,ไม่มีขอบเขต,ไม่บังคับ
unreserved(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่จำกัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
indefinite integralปริพันธ์ไม่จำกัดเขต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bandwidthความกว้างแถบความถี่, แบนด์วิชท์แบนด์วิชท์ (Bandwidth) หมายถึง ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ แบนด์วิชท์เป็นคำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second), Mbp (bps*1000000) เช่น แบนด์วิชท์ของการใช้สายโทรศัพท์ในประเทศไทยเท่ากับ 14.4 Kbps แบนด์วิชท์ของการส่งข้อมูลของ KSC ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอเมริกาเท่ากับ 2 Mbps เป็นต้น เนื่องจากแบนด์วิชท์ คือ ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ ดังนั้นยิ่งแบนด์วิชท์สูง การรับส่งข้อมูล เข้า-ออก ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงด้วย เช่น การเลือกใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำเร็จรูปหรือเว็บโฮสติ้ง (Web hosting) หากเป็นไปได้ควรพิจารณาเลือกแบนด์วิชท์แบบไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล (Unlimited bandwidth) จะเป็นผลดีมากกว่าโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมากต่อวัน
Videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์การประชุมทางวีดิทัศน์ (Videoconference) คือ การนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสานกันในระบบการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ต่างกันคนละสถานที่ โดยไม่จำกัดระยะทาง สามารถประชุมร่วมกัน โต้ตอบซึ่งกันและกัน และติดต่อรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง โดยใช้กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน และจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่หรือจอคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในสถานที่ที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอล และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยการบีบอัดภาพ เสียงและข้อความ กราฟิกต่างๆ ไปยังสถานที่ประชุมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นภาพและข้อความต่างๆ ได้ คุณภาพของภาพและเสียงที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของช่องทางสื่อสารที่ ใช้เชื่อมต่อกันระหว่าง จุดต่อจุดหรือจุดต่อหลายๆจุดโดยผ่านระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ต้องมีในระบบประชุมทางไกลนี้ ได้แก่ จอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ลำโพง ไมโครโฟน กล้อง และอุปกรณ์ Codec ซึ่งเป็นตัวเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงที่ได้จากกล้องและไมโครโฟน โดยส่ง ผ่านเส้นทางสื่อสารไปยังอีกฝั่งหนึ่ง รวมถึงถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับ มาอีกฝั่งให้กลับเป็นสัญญาณภาพ และเสียงแสดงบนจอและลำโพงนั่นเองเส้นทางสื่อสารขนาด 384 Kbps ขึ้นไปก็สามารถให้คุณภาพภาพในระดับที่ยอมรับได้ โดยอาจใช้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ISDN หรือ ATM เป็นต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
limitness (adj.) ไม่จำกัด See also: ไม่มีขอบเขต, ไร้ขีดจำกัด, ไร้ขอบเขต Syn. absolute, infinite, unrestrained, unrestricted
unbounded (adj.) ไม่จำกัด See also: ไม่มีขอบเขต, ไร้ขีดจำกัด, ไร้ขอบเขต Syn. absolute, infinite, limitness, unrestrained, unrestricted
unrestrained (adj.) ไม่จำกัด See also: ไม่มีขอบเขต, ไร้ขีดจำกัด, ไร้ขอบเขต Syn. absolute, infinite, limitness, unrestricted
unrestricted (adj.) ไม่จำกัด See also: ไม่มีขอบเขต, ไร้ขีดจำกัด, ไร้ขอบเขต Syn. absolute, infinite, limitness, unrestrained
all-powerful (adj.) ซึ่งมีอำนาจไม่จำกัด
almighty (adj.) ซึ่งมีอำนาจไม่จำกัด Syn. all-powerful
any (adj.) โดยไม่จำกัด
freeway (n.) ถนนที่ไม่จำกัดความเร็ว และมีหลายช่องถนนในแต่ละทิศทาง Syn. expressway, throughway
termless (adj.) ซึ่งไม่จำกัดเวลา See also: ซึ่งไม่มีเงื่อนไข Syn. eternal, endless, continual
unboundedly (adj.) อย่างไม่จำกัด See also: อย่างไร้ขอบเขต, อย่างไร้ขีดจำกัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However, I would counter that an open-ended, unrestricted surveillance like this amounts to stalking.อย่างไรก็ตาม ผมขอโต้ตอบว่านั่นคำตอบที่ปิดกว้าง ไม่จำกัด การสอดส่องดูแล อย่างเช่นนับรวมกับการสะกดรอยตามนี้
No age limit, high salary?ไม่จำกัดอายุ เงินเดือนสูง
I had my own office, unlimited stationary supplies, and a professional, dedicated assistant.ฉันมีออฟฟิศเป็นของตัวเอง/มีผลตอบแทนประจำอย่างไม่จำกัด และยังมีผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยเลขา
Hey, Dr. claw, check this out... an unlimited supply of bowling shirts.เฮ้ดร.คลอว์ ดูนี่สิ... แหล่งเสื้อโบว์ลิ่งที่ไม่จำกัด
On an unlimited scale new chemicals that had never existed before in the world.และสร้างสารเคมีใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลก ในปริมาณที่ไม่จำกัด
Now, Hawaiian law clearly states after the 12th date I'm entitled to unlimited boob access.และตามกฎของฮาวายบอกชัดเจนว่า หลังจากออกเดทครั้งที่สอบสองแล้ว ผมมีสิทธิรุกล้ำหน้าอกได้ไม่จำกัด
Get out of there. Hey! Hey!- เราสืบได้โดยไม่จำกัด
Well, lan has nearly unlimited resources.ก็ เอียนมีข้อมูลเกือบไม่จำกัด.
With free mobile-to-mobile and unlimited nights and weekendsีโทรเข้ามือถือฟรีตลอด ไม่จำกัดชั่วโมงกลางคืนกับเสาร์อาทิตย์
There's no age limit, is there?เรื่องอย่างนี้มันไม่จำกัดอายุไม่ใช่เหรอ?
Now I have an unlimited supply.ตอนนี้ ฉันมีไม่จำกัดแล้ว.
At first it's believed to be a search for biological weapons and it's pursued without regard to its cost.ตอนแรก ทุกคนเชื่อว่า เป็นการค้นหาอาวุธชีวะภาพ... ...เป็นการตามหาโดย ไม่จำกัดงบประมาณ
As you know, the game is no-limit hold 'em poker.อย่างที่ทราบ เราไม่จำกัดเงินแทง โปกเกอร์ 7 ใบ
Unlimited bathroom time for both resting and relaxation.เข้าห้องน้ำได้นานไม่จำกัด
Not just Arthur and his kind, but ordinary people like us.ต้องไม่จำกัดแค่อาร์เธอร์หรือพรรคพวกของเขา แต่เราอยากได้คนธรรมดาอย่างคุณหรือฉัน
Anyway, this one has no limit, and I will stake you with every cent that I have.แต่นี่ไม่จำกัดวงเงิน ฉันจะพนันข้างนาย ทุกสตางค์ที่มี
I'm just saying love has no age.ผมแค่พูดว่าความรักไม่จำกัดอายุ
We thrive thanks to the unbounded capacity of our mighty Generator... beating at our very center like a magnificent heart.เราขอขอบคุณแหล่งผลิดไฟฟ้าอันยิ่งใหญ่ที่มีให้อย่างไม่จำกัด จากก้นบึ้งในจิดใจของพวกเราด้วยความสัตย์จริง
Somebody who ships out of town, deals only in bulk.ใครบางคนที่รับซื้อไม่จำกัด ซื้อเฉพาะที่ละล็อตใหญ่ๆเท่านั้น
I provide you with unlimited heroin distribution to every prison in Northern California.ฉันจะให้นายการกระจายเฮโรอีนเเบบไม่จำกัด ในทุกๆคุกในแคลิฟอร์เนียเหนือ
Its storage is functionally infinite.ที่เก็บข้อมูลมีไม่จำกัด
Star power. Ultimate wattage, baby.ดาวพลังงานที่มีกำลังไฟฟ้าไม่จำกัด ที่รัก
For any length of time,เพือระยะเวลาไม่จำกัด
I've asked Catrina to extend her stay indefinitely.ข้าขอร้องให้นางอยู่พักที่นี่ โดยไม่จำกัดเวลาแล้ว
We're here to negotiate.และผมอยากได้เหรียญเล็กๆ น้อยๆ แบบไม่จำกัดด้วย
You know Gogol will provide you with unlimited cash, weapons?คุณรู้ว่าโกกอลจะจัดหา เงินกับอาวุธที่ไม่จำกัดให้คุณได้ใช่ไหม?
You offered me unlimited weapons and cash if I join you.คุณเสนอจะให้อาวุธกับเงินที่ไม่จำกัด หากว่าฉันร่วมมือกับคุณ
See, I arranged for you to see that because we pay our associates very well and we provide the opportunity for unlimited advancement.เห็นมั้ย ผมตั้งใจให้คุณมาเห็น เพราะเราจ่ายเงินให้พวกคุณก้อนโต แถมยังมีโอกาสก้าวหน้าไม่จำกัด
Well, Dean, luckily I'm like a captive shrink with unlimited alcohol.โอเค, ดีน โชคดี ที่เจอคุณ กับการที่ดืมแฮลกอฮอล ไม่จำกัด
But it doesn't quite explain the private security, the unlimited funds.แต่มันไม่ได้อธิบายถึงการรักษา ความปลอดภัยส่วนตัวเลย เงินทุนที่มีไม่จำกัด
Few things say I love you like a bullet to a non-essential area.บางอย่างบอกฉันว่ารักของคุณ อย่างกับกระสุน ที่พุ่งออกไปโดยไม่จำกัดพื้นที่
Unfortunately, murder isn't confined to a zip code.โชคร้าย ที่การฆาตกรรม ไม่จำกัดเขตไปรษณีย์
A cunning billionaire with unlimited resources.มหาเศรษฐีผู้ปราชญ์เปรื่องกับทรัพยากรที่มีไม่จำกัด
There's no weight limit on that thing.ไอ้นั่นมันไม่จำกัดน้ำหนักหรอก
Hey, I don't have a weight limit either. If you know what I mean.ผมก็ไม่จำกัดน้ำหนักเหมือนกันนะ ถ้าคุณเข้าใจ
I think you will find that the king's mercy is without limits.ความเมตตาจากกษัตริย์โดยไม่จำกัด
If you get a breathing tube run the U-bend of a toilet, you have an unlimited air supply.ถ้าสามารถหาท่อหายใจ ที่ข้อคอของโถส้วมได้ ก็จะมีอากาศให้ใช้ไม่จำกัด
But not a poker face, Slick.แต่ตีหน้าตายไม่จำกัดเลยนะ
That I would have unlimited resources.เขาพูดว่าฉันจะมีทุนไม่จำกัด
Holy shit, that's an infinity.ไอ้บ้าเอ้ย นี่มันไม่จำกัดวงเงิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่จำกัด
Back to top