ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไมตรีจิตร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไมตรีจิตร*, -ไมตรีจิตร-

ไมตรีจิตร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไมตรีจิตร (n.) friendship See also: good will Syn. มิตรภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
comity๑. ไมตรีจิตระหว่างประเทศ๒. การรับรองการใช้อำนาจอธิปไตย (ของประเทศอื่น) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไมตรีจิตร
Back to top