ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไพร่ฟ้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไพร่ฟ้า*, -ไพร่ฟ้า-

ไพร่ฟ้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไพร่ฟ้า (n.) commoner See also: the citizens of country, people Syn. ข้าแผ่นดิน, พลเมือง, ราษฏร
ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน (n.) commoner See also: the citizens of country, people Syn. ไพร่ฟ้า, ข้าแผ่นดิน, พลเมือง, ราษฏร
English-Thai: HOPE Dictionary
subject(ซับ'จิคทฺ) n. เรื่อง,กรณี,ประเด็น,บัญหา,ข้อ,หัวข้อ,สาขาวิชา,สาเหตุ,มูลเหตุ,ประชากร,ข้า,ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้รับการทดสอบ, (ไวยากรณ์) ประธานประโยค, (ปรัชญา) ตัวหลัก,ตัวของตัวเอง. adj. ภายใต้การควบคุม,เปิดเผย,อยู่ในสังกัด,อยู่ในความควบคุม,
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My loyal subjects!ไพร่ฟ้าที่ซื่อสัตย์ของข้า
Tradition even Leonidas cannot defy for he must respect the word of the ephors.นั่นคือกฏหมาย และไม่มีสปาร์เทินใด ไพร่ฟ้าหรือพลเมือง
All these people, they're your subjects now.{\cHFFFFFF}คนทุกคนตรงหน้านี้ เป็นไพร่ฟ้าของท่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไพร่ฟ้า
Back to top