ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ได้ประโยชน์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ได้ประโยชน์*, -ได้ประโยชน์-

ได้ประโยชน์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ได้ประโยชน์ (v.) gain an advantage Ops. ให้ประโยชน์
English-Thai: HOPE Dictionary
advantageous(แอดแวนเท' เจียส) adj. ได้ประโยชน์, ได้กำไร, มีประโยชน์, Syn. useful)
computer user groupกลุ่มผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spreadsheet) บางที ใช้เรียกเพื่อให้ดูต่างจากกลุ่มผู้ที่ขายคอมพิวเตอร์ดู computer vendor group เปรียบเทียบ
expedient(อิคซฺพี'เดียนทฺ) adj. สะดวก,ได้เปรียบ,ง่าย,เหมาะสม,เป็นวิธีฉุกเฉิน,ได้ประโยชน์. n. วิธีสะดวก,วิธีที่เหมาะสม,วิธีเฉพาะกาล,วิธีฉุกเฉิน.
love(ลัฟว) {loved,loving, loves} n. ความรัก,ความชอบมาก,ความใคร่,ความต้องการทางเพศ,เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ,กามเทพ (CupidหรือEros) ,ความเป็นห่วง,สิ่งที่ชอบ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า. v. รัก,ชอบมาก,ต้องการ,ได้ประโยชน์มากจาก,สมสู่,สังวาส. -Phr. (for the love of เพื่อ โดยคำนึงถึง)
profit(พรอฟ'ฟิท) n. กำไร,ผลกำไร,ผลประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ. vi. มีกำไร,ได้ประโยชน์,ได้เปรียบเทียบ,เอื้อผล,มีผลดี., See also: profiter n., Syn. return,
user groupกลุ่มผู้ใช้หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spread sheet) ดู vendor group เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
profitable(adj) มีกำไร,ได้ประโยชน์,เป็นผลดี
profitless(adj) ไม่มีกำไร,ไม่ได้ประโยชน์,ใช้การไม่ได้
unprofitable(adj) ไม่มีกำไร,ไม่ได้ประโยชน์
void(adj) ว่างเปล่า,เป็นโมฆะ,ไม่สำเร็จผล,ไม่ได้ประโยชน์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
userผุ้ใช้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือได้ประโยชน์จากการใช้คอมพิวเตอร์อาจแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ end user ผู้ใช้ขั้นสุดท้าย ผู้ใช้ข่าวสารข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์คิดงานโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม และ power user ผู้ใช้ระดับเก่ง หมายถึงผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์อย่างมาก จนถึงขั้นสามารถเขียนโปรแกรม หรือสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้เอง [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
profit (vi.) ได้ประโยชน์ See also: ได้เปรียบ Syn. benefit Ops. lose
profit (vt.) ได้ประโยชน์ See also: ได้เปรียบ Syn. benefit Ops. lose
benefir (vt.) ได้ประโยชน์จาก
gain by (phrv.) ได้ประโยชน์จาก See also: ได้เปรียบจาก Syn. lose by
gain from (phrv.) ได้ประโยชน์จาก See also: ได้เปรียบจาก Syn. lose by
prosper from (phrv.) ได้ประโยชน์จาก
use (vt.) ได้ประโยชน์จาก Syn. benefir
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You should put the money to better useคุณควรจะใช้เงินให้ได้ประโยชน์กว่านี้
And I think we all can benefit from itและฉันคิดว่าพวกเราทุกคนสามารถได้ประโยชน์จากมัน
It's a win-win for everybodyเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างก็ได้ประโยชน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just figured he got a better offer somewhere else and was taking advantage of Parkman not being around to quit to me.ได้ประโยชน์กว่า ถึงไม่เห็นพาร์คแมนอยู่แถวนี้ มาลาออกบ้าง
Benefiting from someone's death? That's awful.ได้ประโยชน์จากการตาย ของคนอื่นเหรอ โหดร้ายมาก
It's totally win-win, Tom. And what's more, based on...ได้ประโยชน์น่ะใช่ ทอม แต่ดูจากที่...
What's your stake in this guy?นายได้ประโยชน์อะไรจากชายคนนี้
If man realizes technology is within reach, he achieves it.ถ้ามนุษย์สำนึกเรื่องเทคโนโลยีที่พวกเขาพบ, พวกเขาก็จะได้ประโยชน์จากมันมากมาย.
One man's loss is another man's gain.ฝ่ายนึงได้ประโยชน์จากการสูญเสียของอีกฝ่าย
How the hell are you gonna get her back when her heart has changed?มันจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้ตัวเธอมา ในเมื่อหัวใจของเธอนั้นเปลี่ยนไปแล้ว
Does it help me? Yes. Do I benefit from getting some great P.R. For Huckabees when we need it?ฮัคคาบี้ส์ได้ประชาสัมพันธ์แล้ว ฉันได้ประโยชน์มั้ย แน่นอนแต่...
And from those deaths we derive the benefits of civilization,และจากการสูญเสียนั้น เราได้ประโยชน์จากความก้าวหน้า
Oh, yes. We fully expect a most advantageous marriage.อ้อใช่ เราหวังกันอย่างเต็มที่ ว่าจะได้ประโยชน์อย่างมากกับการแต่งงานนี้
So, oil companies, the Saudis, even our own government... a lot of people stood to benefit with Steadman out of the picture.บริษัทน้ำมัน ในซาอุ ที่รัฐบาลเราเป็นเจ้าของก็จะ... ต้องมีคนได้ประโยชน์มากมาย จากการตายของสเตดแมน
This means nothing.มันไม่ได้ประโยชน์อะไร
And your children are going to be the beneficiaries of all that I have to offer.และลูกๆ ของลูกจะได้ประโยชน์ จากสิ่งที่แม่มีให้เต็มที่
Who gains the most out of us going to war?ใครได้ประโยชน์สุดถ้ามีสงครามขึ้นมา
And yet, you write yourself most tellingly to great effect.แต่บางทีคุณก็เขียนอะไร เพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์
I just happen to believe that everyone can benefit from a gym class.ผมมีความเชื่อว่า ทุกคนจะได้ประโยชน์จากการเรียนพละ ไม่เว้นแม้แต่คุณ
Always the same rules.กฎเดียวกัน พวกเขาจะได้ประโยชน์เสมอ
Thought it was a win-win.ผมนึกว่าเป็นแบบใครก็ได้ประโยชน์
And you get value, you get leverage against him.คุณก็จะได้ประโยชน์.. คุณงัดข้อกับเค้าได้
There ain't much room for debate, Kelly.เกียงไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอก
I am paying enough pung as it is, (weed, here: money) but probably not as much as you're donating to be permitted to leave our fair shores (the country).ผมได้ประโยชน์พอแล้วสำหรับกัญชาพวกนี้ แต่คงไม่มากไปกว่าที่คุณให้เงินมา กับการอนุญาตให้คุณ เอาออกไปจากประเทศนี้
And then they profit by rebuilding it.และพวกเขาจะได้ประโยชน์จากการสร้างมันขึ้นมาใหม่
When trade is fair, when both buyer and seller benefit, everybody can prosper and earn a decent living.เมื่อการค้าเป็นธรรม ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ประโยชน์ ทุกคนจะมั่งคั่งและ มีความเป็นอยู่ที่ดี
We'll like each other, hate each other, whatever works best.เราอาจเข้าข้างฝ่ายหนึ่งหรือเกลียดอีกฝ่าย ขอให้ได้ประโยชน์
He was wrong and he admitted it.ผมไม่ได้ประโยชน์ถ้าโกหกคุณ แคลร์
So, I was thinking, this could be a win-win situation for both of us.งั้น, ฉันคิดว่า จากเหตุการณ์นี้ เราน่าจะได้ประโยชน์ทั้งคู่
Many students take advantage of the situation and use the extra time to play around and get in trouble.นักเรียนหลายคนจะได้ประโยชน์ จากนี้ไป แะใช้เวลาพิเศษ เพื่อเล่น และก่อปัญหา
We need to look at anyone who could profit from this.เราต้องหาใครบางคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้
I think, fornce, it would be beneficial if you were the stent.ผมคิดว่า มันได้ประโยชน์ ถ้าคุณคอยอยู่ข้าง ๆ
Might as well take advantage,huh?อย่างน้อยก็ได้ประโยชน์ ใช่ไหม
Do you know anyone who would benefit from Bryce's death?คุณรู้มั๊ยว่าใครจะได้ประโยชน์ ถ้าไบรซ์ตาย
Well, how would this Gidget benefit from losing her biggest star?ไจด์เจทจะได้ประโยชน์ยังไง ในเมื่อเธอสูญเสียดาวรุ่งไป
Is there anyone else who benefits from Clucksten Farms going under?มีใตรอีกไหมที่จะได้ประโยชน์ จากการที่ฟาร์มปิด?
And it occurred to me that I could benefit--และฉันรู้สึกว่าอาจได้ประโยชน์จาก...
It's mutual interest, not trust that will be the bond of our relationship.ทำไมผมต้องบอก,ในเมื่อ ต่างคนต่างได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ ด้วยกัน
There's nothing further to be gained by talking to you.ผมคงไม่ได้ประโยชน์อะไรอีก ที่จะพูดกับคุณ
So it's win-win.งั้นก็ได้ประโยชน์ 2 ฝ่าย
Which means you had the most to gain from the Glist.นั่นแปลว่า เธอได้ประโยชน์ที่สุด จากบัญชีนั่น
Who stands to gain fromใครกันเล่าที่จะได้ประโยชน์
But it seems to me that someone like you could benefit hugely from an association with someone like me.แต่ฉันคิดว่า คนแบบพวกคุณ ได้ประโยชน์เยอะแยะ จากการร่วมมือกับ คนแบบพวกฉันนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ได้ประโยชน์
Back to top