ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใบอนุมัติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใบอนุมัติ*, -ใบอนุมัติ-

ใบอนุมัติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใบอนุมัติ (n.) license See also: permit Syn. เอกสารสิทธิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
permission(เพอมิช'เชิน) n. การอนุญาต,การอนุมัติ,การยินยอม,ใบอนุญาต,ใบอนุมัติ
permit(เพอมิท') vt.,vi. อนุญาต,อนุมัติ,ยินยอม,เปิดโอกาส,ตกลง. n. ใบอนุ-ญาต,ใบอนุมัติ,ใบยินยอม,การอนุญาต., See also: permitter n. permiter n., Syn. tolerate,allow,grant,permission ###A. forbid
English-Thai: Nontri Dictionary
permit(n) บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,ใบอนุมัติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And when Noah went to Charleston to get the building plans approved, fate stepped in and dealt him a sweet card.และในขณะที่โนอาห์ไปที่ชาเลสตั้น / เพื่อไปเอาใบอนุมัติวางแผนการสร้างบ้าน โชคชะตาได้ก้าวเข้ามา และจัดการให้เขาได้การ์ดที่น่ารักใบหนึ่ง
Oh, she's getting a permission slip from the deanเขากำลังไปเอาใบอนุมัติจากคณบดีน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใบอนุมัติ
Back to top