ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โศกศัลย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โศกศัลย์*, -โศกศัลย์-

โศกศัลย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โศกศัลย์ (v.) feel depressed See also: grieve, feel sorrowful, be sad, lament, be unhappy, be dispirited, feel blue Syn. โศกเศร้า, โศก
โศกศัลย์ (v.) feel depressed See also: grieve, feel sorrowful, be sad, lament, be unhappy, be dispirited, feel blue Syn. เศร้าโศก, โศก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ Heartsick, and eyes filled up with blueด้วยนัยน์ตาเจ็บช้ำ โศกศัลย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โศกศัลย์
Back to top