ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง*, -โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง-

โรคภูมิคุมกันบกพร่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โรคภูมิคุมกันบกพร่อง (n.) Acquired Immune Deficiency Syndrome See also: AIDS

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
Back to top