ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โยคี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โยคี*, -โยคี-

โยคี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โยคี (n.) hermit See also: recluse Syn. ชีไพร, ดาบส, ผู้บำเพ็ญพรต
English-Thai: HOPE Dictionary
anchorite(แอง' คะไรทฺ) n. โยคี, ฤาษี, ผู้อยู่, อย่างสันโดษเพื่อรักษาศีล. -anchoritic adj.
yogi(โย'กี) n. โยคี,ผู้ปฏิบัติวิธีโยคะ (ดูYoga) pl. yogis, Syn. yogin
English-Thai: Nontri Dictionary
anchorite(n) ฤาษี,โยคี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, don't mention that backstabbing yogini to me!ไม่ต้องเอายายโยคี จอมหักหลังนั่นมาอ้างเลย
As Yogi Berra used to say, when you come to a fork in the road, take it.ดังเช่นคำพูดของโยคี เบอร์ร่า กล่าวไว้ เมื่อคุณมาถึงทางแยกตรงถนน ยอมรับมัน
I let all that stuff go with the help of my yogi, my Sega Genesis.ฉันปล่อยวางทุกอย่าง เหมือนโยคี คัมภีร์ของฉัน
Are you going to Mecca this year, Swami Jesus?ปีนี้จะไปเมกกะรึเปล่า ท่านโยคีเยซู?
"without defect or blemish that has never been under yoke.""ที่ไม่มีข้อบกพร่องมาให้ โยคีก็จะไม่มา"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โยคี
Back to top