ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โพธิ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โพธิ์*, -โพธิ์-

โพธิ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โพธิ์ (n.) bo tree See also: bothi tree, pipal tree Syn. ต้นโพ, ต้นโพธิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
major suitn. ไพ่โพธิ์แดงหรือโพธิ์ดำ
refuge(เรฟ'ฟิวจฺ) n. ที่หลบภัย,ที่ปลอดภัย,ที่พึ่ง,ร่มโพธิ์ร่มไทร vt. ให้ที่หลบภัยแก่. vi. หลบภัย,ลี้ภัย
English-Thai: Nontri Dictionary
refuge(n) ที่พักอาศัย,ที่พำนัก,ที่พึ่ง,ร่มโพธิ์ร่มไทร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bo tree (n.) ต้นโพธิ์
bo tree (n.) ต้นโพธิ์
heart-shaped (adj.) ูซึ่งเป็นรูปใบโพธิ์ See also: ซึ่งเป็นรูปหัวใจ Syn. cordate
peepul (n.) ต้นโพธิ์ Syn. bo tree
pipal (n.) ต้นโพธิ์ Syn. bo tree
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bodhi. Bodhi, can you hear me?โพธิ์ คุณได้ยินฉันไหม?
Bodhi, tell me you're out there.โพธิ์บอกฉันว่าคุณอยู่ที่นั่น
Okay,uh,queen of diamonds.โอเค.. เอ่อ.. แหม่มโพธิ์แดง
Quite the Queen of Hearts.ราชินีโพธิ์แดงที่เดียว
"the queen of spades, four of clubs,ไพ่ควีนโพธิ์ดำ 4 ดอกจิก...
Bodhi, are you there? Did you call the fleet?คุณโพธิ์คุณอยู่ตรงนั้นไหม คุณ โทรไปที่กองเรือไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โพธิ์
Back to top