ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โดยไม่ได้เจตนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โดยไม่ได้เจตนา*, -โดยไม่ได้เจตนา-

โดยไม่ได้เจตนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยไม่ได้เจตนา (adv.) unintentionally See also: inadvertently, accidentally
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, I've got to be honest with you.ฟังนะผมขอพูดตรงๆ กับนาย การฆ่าคนโดยไม่ได้เจตนา
Things got a little heated the other day, and I think we both said some things we didn't mean.เมื่อวันก่อนหลายๆอย่างมันไม่ค่อยดี ฉันคิดว่าเราทั้งคู่พูดอะไรโดยไม่ได้เจตนาออกไป
My client's expenditures for parking, gifts, and food would not have been made but for the pharmaceutical trials. Regardless, none of these expenses enriched my client. In this case, the hospital serves as a proxy for your client.ข้อกล่าวหาจะกลายเป็น ฆ่าคนโดยไม่ได้เจตนา อรุณสวัสดิ์สาวน้อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โดยไม่ได้เจตนา
Back to top