ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inadvertently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inadvertently*, -inadvertently-

inadvertently ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疏略[shū, ㄕㄨlu:e4, 疏略] negligence; to neglect inadvertently
露白[lòu bái, ㄌㄡˋ ㄅㄞˊ, 露白] to reveal one's valuables inadvertently; to betray one's silver (money) when traveling

inadvertently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぽろり[, porori] (adv) (1) crying; (2) falling off; falling down; (3) inadvertently coming to the surface
浮かり[うかり, ukari] (adv) (uk) (arch) (See うっかり) carelessly; thoughtlessly; inadvertently
うっかり[, ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P)
何気無く(P);何気なく[なにげなく, nanigenaku] (adv) unintentionally; calmly; inadvertently; innocently; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inadvertently
Back to top