ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โดยไม่เจตนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โดยไม่เจตนา*, -โดยไม่เจตนา-

โดยไม่เจตนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยไม่เจตนา (adv.) unintentionally See also: inadvertently, accidentally Syn. โดยไม่ได้เจตนา
English-Thai: Nontri Dictionary
fortuitous(adj) โดยบังเอิญ,โดยไม่เจตนา,โชคดี
unwittingly(adv) โดยไม่รู้,โดยไม่เจตนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
killing by misadventureการฆ่าคนโดยไม่เจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manslaughterการทำให้คนตายโดยไม่เจตนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contaminationการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, สารกัมมันตรังสีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ อากาศ หรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกาย และหรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ [นิวเคลียร์]
Nuclear accidentอุบัติเหตุนิวเคลียร์, เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานนิวเคลียร์โดยไม่เจตนา รวมถึงความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์ หรือของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ทำให้มีการปลดปล่อย หรือ เกือบมีการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสี ออกสู่สิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Five years in Folsom off a knock-back to involuntary manslaughter.5 ปีที่ฟอลซั่มฐานฆ่าคนโดยไม่เจตนา
When it's an accident, they call it manslaughter.ถ้ามันเป็นแค่อุบัติเหตุ เค้าจะเรียกว่าการฆ่าโดยไม่เจตนา
If you were honest, you'd step up there and say: 'Hi, I'm Earl, I killed two people last night',ต่อไปนี้ เป็นคำสารภาพบาป ของบุคคลที่ทำผิดโดยไม่เจตนา
He requests the charge be kicked down to manslaughter.เขาขอให้ข้อหาลดลงเป็นฆ่าคนโดยไม่เจตนา
It's not about the manslaughter rap.มันไม่ใช่เรื่องของการฆ่าคนโดยไม่เจตนา
I had a row with the mirror-maker and have accidently killed himหม่อมฉันมีเรื่องทะเลาะ กับช่างทำกระจกเงา และพลั้งมือฆ่าเขาตายโดยไม่เจตนา
Oh, it's completely unintentional. - Really?โอ้ ทำโดยไม่เจตนา จิงไหม?
Vehicular manslaughter?ขับรถชนคนโดยไม่เจตนา?
Counsel will argue that whoever killed Mr Attwell did so out of self defence, which means they'll be charged with manslaughter, not murder.ทนายอาจแก้ต่างว่าใครก็ตาม ที่ฆ่าคุณแอดเวล อาจทำเพื่อเป็นการป้องกันตัว ซึ่งจะเป็นข้อหาฆ่าคน โดยไม่เจตนาแทนฆาตกรรม
Guilty of the lesser charge of second-degree murder. Yes.มีความผิดในข้อหารอง ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
Was given 7 years for manslaughter.เขาถูกตัดสินจำคุก 7 ปีข้อหาฆ่าโดยไม่เจตนา
But something went wrong, and someone was unexpectedly killed.แต่มีบางสิ่งไม่เป็นไปตามแผน มีคนตายโดยไม่เจตนา
It's called... involuntary manslaughter.- มันเรียกว่า... การฆ่าคนโดยไม่เจตนา
That's involuntary manslaughter at least, and that's if they even believe us.อย่างน้อยก็เป็นการฆ่าคนโดยไม่เจตนา ถ้าหากว่าเขาเชื่อพวกเรานะ
Aren't we talking involuntary manslaughter, not to mention solicitation, obstruction?เราจะไม่พูดถึง การฆาตกรรมโดยไม่เจตนา หรือว่าข้อเรียกร้องจากทาง ฝั่งผู้ตายเลยหรือไง?
Involuntary hold is a week.ทำร้ายคนโดยไม่เจตนาขังได้ 1 สัปดาห์
He served three years at Five Points for second-degree manslaughter.เขาติดคุกอยู่ 3 ปี ในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา
Collateral damage.ความเสียหายโดยไม่เจตนา
Smuggling. Narcotics. Manslaughter.ลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ยาเสพติด แล้วก็ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา
Word is Holly Preston's only gonna face manslaughter charges for the homicides.พูดกันว่าฮอลลี เพรสตัน ถูกฟ้องแค่ฆ่าคนโดยไม่เจตนา แทนฆาตกรรม จริงหรือเปล่า
Obstruction of justice, fraud, maybe even manslaughter.ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ฉ้อโกง อาจจะมีข้อหา ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โดยไม่เจตนา
Back to top