ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โง่งมงาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โง่งมงาย*, -โง่งมงาย-

โง่งมงาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โง่งมงาย (v.) be credulous See also: be gullible, be unquestioning, be ignorant, be unconscious Syn. ไร้เหตุผล, ขาดสติ Ops. มีเหตุผล, มีสติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โง่งมงาย
Back to top