ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โขมงโฉงเฉง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โขมงโฉงเฉง*, -โขมงโฉงเฉง-

โขมงโฉงเฉง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โขมงโฉงเฉง (adv.) loudly See also: noisily Syn. เอ็ดอึง, อื้ออึง, ลั่น Ops. เงียบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โขมงโฉงเฉง
Back to top