ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แหล่งเกิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แหล่งเกิด*, -แหล่งเกิด-

แหล่งเกิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แหล่งเกิด (n.) source Syn. บ่อเกิด, ที่เกิด, ต้นตอ
แหล่งเกิด (n.) hometown Syn. บ้านเกิด
แหล่งเกิด (n.) birthplace Syn. บ้านเกิด, แหล่งที่มา, ที่มา, พื้นเพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As soon as the sensors pick up any kind of a heat source 90 degrees or more, system goes into standby, a yellow light comes on.เมื่อตัวเซนเซอร์จับแหล่งเกิดความร้อนได้ 90 องศา หรือ สูงกว่า ระบบจะพร้อม ไฟสีเหลืองจะเปิดขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แหล่งเกิด
Back to top