ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แหนงใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แหนงใจ*, -แหนงใจ-

แหนงใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แหนงใจ (v.) suspect See also: doubt, be suspicious, mistrust Syn. ระแวง, แคลงใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แหนงใจ
Back to top