ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แสดงนัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แสดงนัย*, -แสดงนัย-

แสดงนัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แสดงนัย (v.) imply See also: intimate, hint
English-Thai: HOPE Dictionary
implicit(อิมพลิส' ซิท) adj. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า, อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างแน่นอน., See also: implicitly adv. implicitness, implicity n., Syn. absolute, implied)
implied(อิมไพลดฺ') adj. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า, เป็นที่เข้าใจว่า, Syn. involved)
imply(อิมไพล') vt. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า., See also: impliedly adv. (indicate)
import(อิม' พอร์ท) n. สินค้าเข้า, การนำสินค้าเข้าประเทศ, ความหมาย, ความสำคัญ, ผลที่ตามมา. -vt. (อิมพอร์ท') นำสินค้าเข้าประเทศ, นำเข้ามา, แสดงนัย, มีความหมาย, เกี่ยวข้อง, พัวพัน., See also: importability n. importable adj. importer n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you're implying that I had anything to do with this...ถ้าคุณยังคงแสดงนัยยะ และฉันยังมีอะไรที่ต้องทำเกี่ยวกับมัน
Most people take that as a hint.คนทั้งหมดคิดว่า นั่นคือการแสดงนัยยะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แสดงนัย
Back to top