ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แสดงตน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แสดงตน*, -แสดงตน-

แสดงตน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แสดงตน (v.) appear See also: show up Syn. แสดงตัว, ปรากฏตัว Ops. ปิดบังตน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
presenceการแสดงตน, การอวดธง (ว่าพร้อมที่จะใช้พลานุภาพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broker นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your Presence here in this house once stood cursed is testament to your courage and faith.แสดงตนของคุณ ที่นี่ในบ้านหลังนี้ ที่ครั้งหนึ่งเคยสาปแช่งยืนเป็นเครื่องพิสูจน์ ความกล้าหาญและความเชื่อของคุณ
Is God going to reveal himself to you, as you claim he has?พระเจ้าจะแสดงตนต่อหน้าคุณ อย่างที่คุณบอกเหรอ
Our presence here is bad for business, right?การแสดงตนของเราที่นี่คือ ดีสำหรับธุรกิจใช่มั้ย?
Why don't you admit that you are an American?ทำไมไม่แสดงตนว่าเป็นอเมริกัน
Squawk ident and proceed east out of the area.โปรดแสดงตน และเปลี่ยนทิศทางบินไปทางตะวันออกด้วย
Eventually,he identified himself as Steve Vargo.ซึ่งที่จริงแล้วเขาแสดงตนในชื่อสตีฟ วาร์โก้.
"in order for the light to shine so brightly, the darkness must be present."หากที่ใดแสงส่องสว่างเจิดจ้า, ความมืดย่อมแสดงตน"
The organism can project another version of itself, what we perceive as the shadow, without ever really leaving the cosmonaut's body.สิ่งมีชีวิตสามารถแสดงตน ได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง แทนตัวของมันเอง คือสิ่งที่เรา เข้าใจว่าคือเงา
You must go and acknowledge the crowd.ท่านต้องไปและ แสดงตนในฝูงชน
Did you think you were gonna stroll in without immigration flagging your arrival?คุณคิดว่าจะเดินผ่าน โดยไม่ต้องแสดงตน ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองได้รึ?
Bravo 10, identify. Over.บราโว10 โปรดแสดงตน เปลี่ยน
[The child will be kidnapped] [by a ghost whose obsessed mother will be revealed as immaculate, [ sympathetic and ***][เด็กๆ จะถูกลักพาตัวไป] [โดยปีศาจแม่ผู้แสนเก็บกด แต่เธอที่จะแสดงตนให้เห็น ว่าเป็นคนแสนบริสุทธิ์] [มีความเข้าอกเข้าใจ แล้วก็...
Demetri, I really appreciate that you were there for me when I needed you, but you don't have to do anything now.เดเมอตริ ฉันซาบซึ้งใจมาก ที่คุณพยายามแสดงตน ในเวลาที่ฉันต้องการคุณ แต่คุณไม่ต้องมา ทำอะไรในตอนนี้หรอก
Damon, now is not the time to be the lone ranger.เดม่อน นี่ไม่ใช่เวลา มาแสดงตนว่าเก๋าเกมส์
Edward's going to expose himself in the sunlight, and the Zolturi are going to kill him.- พระเจ้า Edward จะแสดงตนกับแสงแดด แล้ว. พวกนั้นจะฆ่าเขา
He says, "God never showed up.เค้าบอกว่า พระเจ้าไม่เคยแสดงตน
For evaluation.เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องแสดงตนเอง เพื่อรับการพิสูจน์
The spirit is pretty devious. Hasn't shown itself yet.วิญญาณเจ้าเล่ห์มาก มันแค่ยังไม่แสดงตน
Oh, yes, one other thing. If it does manifest, don't even look into the girl's eyes.เออ มีอีกเรื่อง ถ้ามันแสดงตน อย่ามองจ้องตาเธอ
Hyeon Ju, in the presence of the prosecutors, do you know what she did?ฮยอนจู,ในการแสดงตนต่ออัยการ คุณรู้สิ่งที่เธอทำรึเปล่า?
But there is one way we can sense its presence.แต่มีหนึ่งวิธีที่เราสามารถรู้สึกการ แสดงตน
As I know the praetor will be most pleased with the presence of your company...ที่ผมรู้ praetor จะยินดีมากที่สุด ด้วยการแสดงตน ของ บริษัท ของคุณ ...
I fear the people will fall to despair, absent her divine presence.ฉันกลัวคน จะตกอยู่กับความสิ้นหวัง การแสดงตนของพระเจ้าขาดเธอ.
Have your presence known tomorrow in the market.มีการแสดงตนของคุณเป็นที่รู้จัก ในวันพรุ่งนี้ในตลาด.
See, this--this is why I didn't come forward.ฟังนะครับ ที่คือเหตุผลที่ ผมไม่แสดงตน
I want 'em to feel our presence.ฉันอยากเลยที่จะรู้สึกการแสดงตนของเรา.
And for what comfort your presence has given.... และเพื่อช่วยให้ได้รับการแสดงตนของคุณ
You honor me, by standing again at my side in final conflict.คุณให้เกียรติเราด้วย แสดงตนของคุณในการต่อสู้ครั้งสุดท้าย
I mean, if I was on the phone, you should have made your presence clearer.ฉันหมายถึงว่า ถ้าฉันกำลังพูดโทรศัพท์ คุณก็น่าจะแสดงตนให้ชัดกว่านี้
We are honored by your presence.เรารู้สึกเป็นเกียรติโดยการแสดงตนของคุณ
Your presence has been requested by the Queen.การแสดงตนของคุณได้รับ การร้องขอจากสมเด็จพระราชินีฯ
I sensed the presence of Megatron.ฉันรู้สึกว่าการแสดงตน เมกะท
I identified myself to the hostess.ผมแสดงตนกับเจ้าของร้าน
That's so sweet. Wait, who the hell just cast an opal rendering?เดี๋ยวนะ ใครหน้าไหนกัน มันใช้เวทย์แสดงตน ฮะ ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แสดงตน
Back to top