ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แว่นตากันแดด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แว่นตากันแดด*, -แว่นตากันแดด-

แว่นตากันแดด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แว่นตากันแดด (n.) sunglasses Syn. แว่นกันแดด, แว่นดำ
English-Thai: HOPE Dictionary
sunglasses(ซัน'กลาสซิส) n. แว่นตากันแดด
visor(ไว'เซอะ,วิส'เซอะ) n. เกราะหน้า,กะบังหมวก,เครื่องบังแสงอาทิตย์หน้าที่นั่งรถยนต์,แผ่นกันแดด,แว่นตากันแดด. vt. ปิดบังด้วยอุปกรณ์ดังกล่าว,ปิดบัง., Syn. vizor
English-Thai: Nontri Dictionary
goggles(n) แว่นตากันแดด
visor(n) หมวกเหล็ก,ปีกหมวกตอนหน้า,กะบัง,แว่นตากันแดด
vizor(n) หมวกเหล็ก,ปีกหมวกตอนหน้า,กะบัง,แว่นตากันแดด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sunglassesแว่นตากันแดด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dark glasses (n.) แว่นตากันแดด See also: แว่นกันแดด Syn. eyeglass
sunglasses (n.) แว่นตากันแดด See also: แว่นกันแดด Syn. dark glasses, eyeglass
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One pair sunglasses.แว่นตากันแดด หนึ่งอัน
We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes... it's dark and we're wearing sunglasses.เรามี น้ำมันเต็มถัง บุหรี่ครึ่งตั้ง มันมืดและเรากำลังใส่แว่นตากันแดด
I promise it won't happen again, though you might have to wear sunglasses whenever we're together.ทีนี้ฉันสัญญาว่า มันจะไม่เกิดขึ้นอีก ถึงแม้ว่าเธอจะเดินใส่แว่นตากันแดด ยังไงก็ตามเราจะอยู่ด้วยกัน
Notice all the animals wearing sunglasses.เห็นมั้ยว่าพวกสัตว์ใส่แว่นตากันแดด เพราะมันคือวันพรุ่งนี้ที่สดใส
"Those are the sunglasses I want to buy them."เราจะไม่พูดว่า "นั่นคือแว่นตากันแดดที่ฉันจะซื้อมัน"
"Those are the sunglasses I want to buy."แต่เป็น "นั่นคือแว่นตากันแดดที่ฉันจะซื้อ"
Those are the sunglasses I want to buy.นั่นคือแว่นตากันแดดที่ฉันจะซื้อ
All of this was over a pair of designer sunglasses.ก็แค่แว่นตากันแดดแบรนเนมคู่หนึ่งอ่านะ
You two realize those sunglasses make you look like assholes.คุณสองตระหนักถึงแว่นตากันแดดเหล่านั้น ทำให้คุณมีลักษณะเหมือน Assholes.
Assholes and windshield sunglasses, practically CIA uniform.Assholes และแว่นตากันแดดกระจกหน้ารถ จริงชุดซีไอเอ.
The good-looking guy in the sunglasses, your 10 o'clock.ผู้ชายที่ดูดีในแว่นตากันแดด, 10: 00 ของคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แว่นตากันแดด
Back to top