ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แม่พิมพ์ของชาติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แม่พิมพ์ของชาติ*, -แม่พิมพ์ของชาติ-

แม่พิมพ์ของชาติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แม่พิมพ์ของชาติ (n.) teacher See also: instructor, tutor, master/mistress, mentor, schoolteacher, educator
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hola, fellow educators.สวัสดีแม่พิมพ์ของชาติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แม่พิมพ์ของชาติ
Back to top