ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แมกไม้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แมกไม้*, -แมกไม้-

แมกไม้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แมกไม้ (n.) wood See also: bush Syn. สุมทุมพุ่มไม้, ดงไม้, พงไม้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Earth is a living organism.ศิลา นที แมกไม้ พื้นดิน
Old names that only the wind and the trees can pronounce.ชื่อเก่ามีเพียงสายลม และแมกไม้เท่านั้นที่ออกเสียงได้.
A stream flowing out in that direction through a wooded valley.ลำธารสายหนึ่งรินไหลไปในทิศทาง ผ่านหุบเขาครึ้มแมกไม้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แมกไม้
Back to top