ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แพร่เชื้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แพร่เชื้อ*, -แพร่เชื้อ-

แพร่เชื้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แพร่เชื้อ (v.) spread See also: be contagious, infect, be infectious Syn. กระจายเชื้อ, แพร่ระบาด
English-Thai: HOPE Dictionary
taking(เทค'คิง) n. การเอา,การหยิบ,สิ่งหยิบ,สิ่งจับ,สิ่งที่ถูกจับหรือเก็บ adj. ดึงดูดใจ,ชนะใจ,แพร่เชื้อได้., See also: takings n. ใบรับ,ภาวะกังวลใจหรือหดหู่ใจ. takingly adv. takingness n.
transmissible(-ซฺมิส'ซะเบิล) adj. ซึ่งผ่านได้,สิ่งต่อได้,ถ่ายทอดได้,แพร่เชื้อได้,กระจายได้,ส่งวิญญาณได้., See also: transmissibility n.
transmission(แทรนซฺ มิส'เชิน,แทรนซิส'เชิน) vt. การส่งผ่าน,การส่งต่อ,สายพาน,การถ่ายทอด,การแพร่เชื้อ,การกระจาย,การกระจายเสียง,การส่งสัญญาณ., See also: transmissive adj., Syn. passage
transmit(แทรนซฺ'มิท,แทรนซ'มิท) vt. ส่งผ่าน,ส่งต่อ,ถ่ายทอด,แพร่เชื้อ,กระจาย,กระจายเสียง,ส่งสัญญาณ,ส่งคลื่น,ส่งโทรเลข,โอนสิทธิ,โอนหน้าที่, See also: transmittable adj. transmittible adj., Syn. send,convey
transmitter(แทรนซฺมิท'เทอะ) n. ผู้ส่ง,ผู้ส่งต่อ,ผู้ส่งสัญญาณ,ผู้แพร่เชื้อ,เครื่องส่ง,เครื่องกระจายเสียง
English-Thai: Nontri Dictionary
epidemic(adj) ที่ระบาด,ที่แพร่เชื้อ,ที่แพร่กระจาย
infectious(adj) ติดต่อกัน,ระบาดถึงกัน,แพร่เชื้อ,ลาม
pestiferous(adj) นำโรคมาให้,แพร่เชื้อ,ร้ายแรง,เป็นภัย
pestilent(adj) ร้ายแรง,เป็นภัย,แพร่เชื้อ,ซึ่งรบกวน
transmission(n) การส่งผ่าน,การสื่อสาร,เครื่องถ่ายทอดไฟฟ้า,การแพร่เชื้อ
transmit(vt) ส่งผ่าน,เป็นสื่อ,ถ่าย,แพร่เชื้อ,กระจายเสียง
transmitter(n) เครื่องส่ง,โทรเลข,สื่อ,ผู้แพร่เชื้อ,เครื่องกระจายเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
transmission๑. การส่งผ่าน๒. การแพร่เชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contagiousแพร่เชื้อ [การแพทย์]
Mosquito Borneวงจรการแพร่เชื้อไวรัสที่ติดต่อจากยุง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, do you think... those books somehow infected you?นี่ คุณคิดบ้างมั้ยว่า หนังสือนั่นจะแพร่เชื้อมาถึงคุณ
The virus is protean... changing from liquid to airborne to blood transmission... depending on its environment.มันเป็นการป้องกันไวรัส... มันเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเข้าสู่อากาศ แพร่เชื้อเข้าสู่กระแสเลือด ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของมัน
Remember, one cockroach can start an infestation.จำไว้ แมลงสาบตัวเดียว สามารถแพร่เชื้อไปทั่ว
There are a Iot of vectors for infectious diseases that are worrisome to us that are also expanding their range.มีเส้นทางการแพร่เชื้อโรคติดต่อซึ่งน่าเป็นห่วง ที่กำลังขยายระยะทางออกไป
It spreads through saliva.มันแพร่เชื้อทางน้ำลาย
We think the dog spread the infection through his saliva.เราคิดว่าสุนัขอาจเป็นตัวแพร่เชื้อ ผ่านทางน้ำลาย
And infect the whole town.แล้วก็แพร่เชื้อ ไปทั่วเมือง
They're planning a deadly weiner dog sex orgy.พวกมันวางแผนที่จะ แพร่เชื้อโรคโดยเซ็กซ์หมู่
I must be contagious, 'cause he's catching cool like it was a cold.ฉันคงแพร่เชื้อให้เขาเพราะ เขาทำเยือกเย็นเหมือนเป็นหวัด
Look,once a spirit infects that first person,หลังจากวิญญาณแพร่เชื้อไปให้คนแรก
We gank the ghost that started all this.จัดการผีที่เป็นตัวแพร่เชื้อซะ
He's not contagious, but until we understand more, it's better not to introduce any additional conminants.อาการของเขาไม่แพร่เชื้อ แต่จนกว่าเราจะรู้มากกว่านี้ คงต้องป้องกันไม่ให้ มีการปนเปื้อนเพิ่มขึ้น
It's possible that whatever affected that plane may have been derived from that work.อาจเป็นได้ว่า อะไรก็ตาม ที่แพร่เชื้อบนเครื่องบิน เกี่ยวข้องกับงานนั้น
So if I wanted to,เพราะฉะนั้น ถ้าฉันต้องการ ฉันจะสะกัดเอา ส่วนที่มันแพร่เชื้อได้
They called in the cdc, Confirmed the attack isn't biological in nature. There's no contingent.แต่ซีดีซียืนยันว่าไม่ใช่ มันไม่มีการแพร่เชื้อ
It has to be airborne.มันแพร่เชื้อทางอากาศ
VlRl AND bacteria infectionsการแพร่เชื้อของไวรัสและแบคทีเรีย
How does Kujo intend to scatter the virus?แล้วคุโจคิดจะแพร่เชื้อไวรัสนี้ออกไปได้ยังไงไม่ทราบครับ
Uh, what do you think?อืม, นายว่าไงล่ะ\ หล่อนแพร่เชื้อสู่ผู้ชายระหว่างมีเซ็กซ์เหรอ ?
Well, however it happens, once it's done, the siren's got to watch her back.หลังจากแพร่เชื้อแล้ว หล่อนก็ต้องระวังตัวเหมือนกัน หากหล่อนได้รับยาที่ตัวเองปล่อยไปล่ะก็
The enzyme has proven to be extremely contagious.เอนไซม์ถูกพิสูจน์แล้วว่าแพร่เชื้อได้ง่ายมาก
Next time there's an epidemic, People are gonna think i'm patient zero.คราวหน้าถ้ามีโรคระบาด คนเขาจะคิดว่าฉันเป็นตัวแพร่เชื้อ
He believes in preparedness, not proliferation. Well, he obviously felt like peopleเขาเชื่อในเรื่องป้องกันตัว ไม่ใช่การแพร่เชื้อ
I know that.ฉันไม่ได้แพร่เชื้อนะ คริสติน่า
But he wasn't the cause of my spiral, just a symptom.แต่เขาไม่ใช่เหตุผลของเรื่องนะ ก็แค่ตัวแพร่เชื้อ
We have to make an example of her so that she doesn't infect others.เราต้องใช้เธอเป็นตัวอย่าง เพื่อไม่ให้เธอแพร่เชื้อ ไปยังคนอื่นๆ
I believe the virus is not airborne.ไวรัสไม่ไ่ด้แพร่เชื้อทางอากาศ
And infecting someone on the outside.แล้วแพร่เชื้อให้ใครสักคนด้านนอก
You're highly contagious right now.ตอนนี้เธออยู่ในระยะแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดี
It's what virulent, aggressive organisms do.ซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตตัวนั้นทำ คือแพร่เชื้อและลุกลามอย่างรวดเร็ว
It spreads upon contact, and it resisted every chemical T.J.'s exposed to it.มันแพร่เชื้อใส่คนที่ใกล้มัน และมันต่อต้านสารเคมีทุกชนิด ที่ทีเจให้ไป
It has spread rabies to both "Raglefant" and Dovre's mountain troll.มันแพร่เชื้อทั้งแร็กเกิลแฟนท์กับโทรลล์ภูเขา
You don't know for sure that i have rabies! We need to go to a hospital immediately!คุณจะแน่ใจได้ไงว่าพวกมันแพร่เชื้อได้ เราต้องไปตรวจกันก่อน
Somehow it infected him after it killed Abin Sur.มันแพร่เชื้อใส่เขาหลังจากที่มันฆ่า อาบินเซอ
They're quarantining the complex and screening for symptoms.พวกเขากำลังกักกันป้องกันการแพร่เชื้อในอาณาบริเวณนั้นอยู่/N เพื่อค้นหาว่าใครมีอาการ
At this point, I think we have to believe this is respiratory.ณ เวลานี้ ฉันคิดว่า/N เราต้องตั้งสมมุติฐานว่ามันแพร่เชื้อจากทางอากาศได้
Uh, it refers to transmission from surfaces.มันหมายถึงการแพร่เชื้อ/Nจากการ สัมผัสสิิ่งของที่ได้รับเชื้อ
For every person who gets sick how many other people are they likely to infect?สำหรับทุกๆคนที่ป่วย มีผู้คนกี่คนที่ใกล้ตัว/N ที่ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อให้ได้
Smallpox, on the other hand, it's over three.ส่วนไข้ทรพิษนั้น/N สามารถแพร่เชื้อได้ มากว่า3 คน
Now, we call that number the R-nought.ซึ่งเราเรียกตัวเลขการแพร่เชื้อจากผู้ติดเชื้อไปยังผู้อื่นนี้ว่า R nought (หรือ R0 )

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แพร่เชื้อ
Back to top