ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แบ่งเบา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แบ่งเบา*, -แบ่งเบา-

แบ่งเบา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบ่งเบา (v.) ease See also: lighten, help, relieve, make things easier, share Syn. ช่วยเหลือ, แบ่งภาระ
แบ่งเบาภาระ (v.) lighten the load See also: share the work
แบ่งเบาภาระ (v.) lighten the load See also: share the work
แบ่งเบาภาระ (v.) lighten the load See also: share the work
English-Thai: HOPE Dictionary
meliorate(เมล'ยะเรท,มี'ลิโอเรท) vi.,vt. ทำให้ดีขึ้น,บรรเทา,แบ่งเบา,ปรับปรุง., See also: meliorable adj. melioration n. meliorative adj. meliorator n., Syn. ameliorate
mitigate(มิท'ทะเกท) v. ทำให้เบาบาง,ทำให้ลดน้อยลง,แบ่งเบา, See also: mitigable adj. mitigatedly adv. mitigation n. mitigator n. mitigative adj mitigatory adj., Syn. abate ###A. intensify
relieve(รีลีฟว') vt. บรรเทา,ลด,ผ่อนคลาย,ปลดปล่อย,บรรเทา,แบ่งเบา,ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,ทำให้นูน,เปลี่ยนเวร,เปลี่ยนยาม,เปลี่ยนบรรยากาศ,เปลี่ยนอารมณ์ -Phr. (to relieve oneself ปัสสาวะหรืออุจจาระ), See also: relievable adj. relievedly adv.
temper(เทม'เพอะ) n. อารมณ์,นิสัย,ภาวะแห่งจิต,สารที่เติมเข้าไปเปลี่ยนคุณสมบัติ,ทางสายกลาง,การประนีประนอม. vi.,vt. (ทำใหั) บรรเทา,แบ่งเบา,สงบลง, See also: temperability temperable adj. temperer n., Syn. disposition,anger,rag
English-Thai: Nontri Dictionary
attenuation(n) การผ่อนผัน,การแบ่งเบา
lessen(vt) ทำให้น้อยลง,ทำให้ลดลง,แบ่งเบา,บรรเทา,ผ่อนคลาย
meliorate(vt) ทำให้ดีขึ้น,บรรเทา,แบ่งเบา,ปรับปรุง
mitigate(vt) ทำให้เบาบางลง,บรรเทา,แบ่งเบา,ทุเลา
mitigation(n) การบรรเทา,การแบ่งเบา,อาการทุเลา
relieve(vt) ช่วยเหลือ,บรรเทาลง,ทำให้โล่งใจ,สงเคราะห์,แบ่งเบา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
meliorative (adj.) ซึ่งแบ่งเบา See also: ซึ่งช่วยบรรเทา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're taking one thing and calling it something else... and just alleviating the responsibility... these people have for their own actions.นายเอาสิ่งหนึ่งไป / แล้วก็ไปเรียกเป็นอีกอย่าง... และเพื่อการแบ่งเบา/ภาระ... ที่พวกเขาแบกกันอยู่
To share the burden, you must work together, like the sun and rain.เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหนัก พวกเจ้าต้องช่วยเหลือกัน ดั่ง แสงตะวัน และ สายฝน
If you send him, you will relieve one of your problems.ถ้าท่านส่งเขาไป ก็จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระปัญหาของท่าน
SHE TAKES YOU OFF MY HANDS EVERY ONCE IN A WHILE. PLUS,SHE'S ALWAYS HELPING AROUND THE HOUSE.เธอแบ่งเบาภาระเราไปได้เยอะเลย
But in the end, no one can share our burden.แต่ในที่สุดก็ไม่มีใครแบ่งเบาภาระของเรา
Let me share your burden, my lord.ให้ข้าได้แบ่งเบาภาระจากท่านด้วยเถอะ ฝ่าบาท
Oh, you know, I'm really swamped though. I'd need a lot of help.ฉันมีงานล้นมือ คงต้องหาคนช่วยแบ่งเบาภาระ
A hostess ain't gonna help me with my workload.เด็กรับแขกไม่ได้ช่วย แบ่งเบางานฉันได้หรอก
You have to share it with me.คุณต้องแบ่งเบามาให้ฉันบ้าง
Abby has been a blessing.แอบบี้ เป็นคนช่วยแบ่งเบา
If signing can spare her this pain... then I will do it.ถ้าการลงชื่อครั้งนี้ช่วยแบ่งเบาความเจ็บปวดของเธอคนนั้น... ฉันก็จะทำ
You'll need someone to share these burdens.ท่านต้องการคน มาแบ่งเบาภาระ
Perhaps it is time to lighten burden.บางทีมันอาจจะเป็นเวลาที่ เพื่อแบ่งเบาภาระ
The name fails to lighten troubled thoughts.ชื่อล้มเหลวในการแบ่งเบา ความคิดที่มีปัญหา
You need to be helping your mother out more.ลูกต้องแบ่งเบาภาระของแม่ให้มากกว่าที่เคย..
You took some of his pain away. Only a little bit.นายแบ่งเบาความเจ็บปวด ส่วนนึงของมันมา
Problem is, my most recent incarceration left me without the resources to unload this kind of weight.ปัญหามีอยู่ว่า โทษจำคุกหมาด ๆ ของผมทำให้ หมดสิ้นหนทาง ที่จะแบ่งเบา ภาระประเภทนี้ได้
It's about time dad, Sue, and Brick started pulling their weight around here.มันถึงเวลา ที่พ่อ ซู และบริค ต้องเริ่มช่วยแบ่งเบางานบ้านมั่ง
Just trying to lighten the load.แค่พยายามแบ่งเบาภาระ
Because I'd be more than happy to do as much as needed to ease your load.เพราะผมยินดี ทำทุกอย่างเพื่อแบ่งเบาภาระของคุณ
Cuts the weight of it in half, you know, it's like a snake swallowing its own tale.มันเหมือนกับแบ่งเบาออกไปครึ่งหนึ่งไม่งั้นมันจะกลายเป็นงูกินหางวนไปมา
I'm gonna just put it on your tab.ฉันก็แค่ช่วยแบ่งเบาภาระ
Little bit cramped, but I think we'll make do.ฉันอยากแบ่งเบาบ้าง ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ผมรู้. ผมอยากให้คุณมีส่วนร่วม กับทุกๆ อย่างในชีวิตของผม
He wanted to hire a good locksmith to cut down on his workload, but he couldn't find anybody up to his standards.เขาอยากจะจ้างช่างทำกุญแจเก่งๆ ที่จะมาช่วยแบ่งเบางานเขาได้ แต่เขาก็ไม่เจอใคร ที่ตรงกับมาตรฐานของเขา
When you take her pain, she draws on the power that provides you with those special gifts.ที่ทำให้แกเป็นอัลฟ่า ตอนที่แกแบ่งเบาความเจ็บปวดของน้อง เธอก็จะดูดเอาพลังส่วนที่ ที่มอบพละกำลังเหนือธรรมชาติให้กับแกไป
By taking her pain?โดยแบ่งเบาความเจ็บปวดของเธอมางั้นเหรอ
I can handle it, whatever it is you want to throw at me.ฉันอยากแบ่งเบาบ้าง ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่
Thanks for doing the heavy lifting.ขอบใจที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แบ่งเบา
Back to top