ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แนบสนิท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แนบสนิท*, -แนบสนิท-

แนบสนิท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แนบสนิท (v.) be close to See also: adjoin
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I looked at the word "companion" in the dictionary once. It said, "a friend of the bosom. "ฉันเคยหาคำว่า"เพื่อน"ในพจนานุกรม มันแปลว่า"คนที่แนบสนิทชิดใกล้"
I'm serious, I'll wear him like a scrunchie.ฉันล่ะอยากสวมเขาให้แนบสนิทเลย
We were Drift compatible.เราสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างแนบสนิท
Her connection's way too strong!การประสานของเธอแนบสนิทเกินไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แนบสนิท
Back to top