ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แถบแม่เหล็ก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แถบแม่เหล็ก*, -แถบแม่เหล็ก-

แถบแม่เหล็ก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แถบแม่เหล็ก (n.) magnetic stripe
English-Thai: HOPE Dictionary
samแซม ย่อมาจาก sequential access method แปลว่า วิธีเข้าถึงโดยลำดับ เป็นวิธีเก็บข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้วิธีหนึ่ง หมายถึง การเข้าถึงหน่วยเก็บข้อมูลหรือสื่อบางชนิด เช่น แถบแม่เหล็ก (tape) ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้โดยเรียงไปตามลำดับ วิธีที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับระยะทางของตำแหน่งของข้อมูลที่บรรจุไว้ในสื่อนั้น หากข้อมูลถูกเก็บอยู่ตอนปลาย กว่าจะเข้าถึงข้อมูล ก็ย่อมจะเสียเวลานาน
sequential access methodวิธีเข้าถึงโดยลำดับใช้ตัวย่อว่า SAM (อ่านว่า แซม) หมายถึง การเข้าถึงหน่วยเก็บข้อมูลหรือสื่อบางชนิด เช่น แถบแม่เหล็ก (tape) ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้ตามลำดับ วิธีที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับระยะทางของตำแหน่งของข้อมูลที่บรรจุไว้ในสื่อนั้น หากข้อมูลถูกเก็บอยู่ตอนปลาย กว่าจะเข้าถึงข้อมูล ก็ย่อมจะเสียเวลานานดู random access เปรียบเทียบ
smart cardบัตรเก่งหมายถึง บัตรที่มีข้อมูลซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถตรวจเช็ค หรือนำข้อมูลในบัตรนั้นไปประมวลผลได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ เช่น บัตรโทรศัพท์ ที่จะทำการคำนวณระยะเวลาที่พูด แล้วหักเงินแต่ละครั้งได้ บอกให้รู้ได้ว่ายังใช้ได้อีกเท่าใด ส่วนมากจะเป็นบัตรที่มีแถบแม่เหล็ก เช่น บัตรเอทีเอ็ม (ATM) ซึ่งจะมีชื่อและรหัสให้ตรวจสอบได้ เป็นต้น
storage capacityความจุของหน่วยเก็บข้อมูลหมายถึง จำนวนข้อมูลที่หน่วยเก็บ เช่น จานบันทึก ฮาร์ดดิสก์ แถบแม่เหล็ก สามารถรับข้อมูลไปเก็บไว้ได้ โดยปกติจะวัดกันเป็น เคไบต์ (K bytes)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
magnetic tapeแถบแม่เหล็ก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
magnetic strip (n.) แถบแม่เหล็ก (สำหรับใส่ข้อมูล)
electronic publishing (n.) การพิมพ์ข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเก็บข้อมูลลงในแถบแม่เหล็กแผ่นดิสก์หรือซีดีรอม ซึ่งอ่านข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
tape recording (n.) การบันทึกเสียงบนแถบแม่เหล็ก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Those magnets should shut off if there's an alarm.แถบแม่เหล็กคงจะปิดตัวเอง ถ้าเกิดสัญญาณเตือนดังขึ้น
And I used a disk drive to erase the magnetic strip.ฉันใช้ดิสก์ไดร์ฟลบแถบแม่เหล็ก
I need you to confirm a spectrographic analysis for me.ผมอยากให้คุณยืนยัน วิเคราะห์แถบแม่เหล็กให้ผมหน่อย
It's magnetically sealed. You'll never get it opened.มันปิดตายแล้วแถบแม่เหล็ก นายไม่มีทางเปิดมันได้หรอก
Sometimes the magnetic strip gets damaged.บางครั้งแถบแม่เหล็ก ก็เสียหาย
And Dylan made the magnets say thatและดีเลนก็จัดเรียง แถบแม่เหล็กตรงนั้น
It's a wire-tap recording.นี่มันเครื่องบันทึกเสียงแถบแม่เหล็ก
A magnet was not simply the magnetized bar of iron that you could see.เป็นที่เต็มไปด้วยเส้น ที่มองไม่เห็นของแรง แม่เหล็กไม่ได้เป็นเพียงแค่ แถบแม่เหล็กของธาตุเหล็ก ที่คุณจะได้เห็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แถบแม่เหล็ก
Back to top