ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แจ่มชัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แจ่มชัด*, -แจ่มชัด-

แจ่มชัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แจ่มชัด (adj.) clear See also: distinct, obvious, explicit, evident
แจ่มชัด (adv.) clearly See also: distinctly, obviously, explicitly, evidently
แจ่มชัด (v.) be clear See also: be explicit, be distinct, be obvious, be apparent Syn. ชัดเจน, ชัด, ใส, กระจ่าง Ops. มัว
English-Thai: HOPE Dictionary
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
indistinct(อินดิสทิคทฺ') adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มชัด,คลุมเครือ., See also: indistinctly adv. indistinctness n., Syn. uncertain
English-Thai: Nontri Dictionary
distinctness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความเด่น,ความชัดเจน,ความแจ่มชัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
well-definedแจ่มชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our characters are obviously supposed to jump on each other.คาแรคเตอร์เรา แจ่มชัดที่จะโดดเข้าหากัน
See, from what you're sayin' - delirium and swamis, chants, glazed expressions -จากทั้งหมดที่คุณเล่ามา การเพ้อพก สวามี บทสวด ความปรารถนาที่แจ่มชัด
In fact, from now on, it's a black operation. Is that clear?จากนี้ไป นี่คือปฏิบัติการทมิฬ แจ่มชัดไหม
It's almost as if a window was opened through which the future was very clearly visible.มันเกือบเหมือนกับว่าหน้าต่างได้เปิดออกไปสู่ อนาคตที่มองเห็นได้อย่างแจ่มชัดยิ่ง
But the way he said your name, well, it was pretty clear that you were a girl.แต่ดูจากเรื่องที่เขาถามถึง ก็แจ่มชัดแล้วว่าคนนั้นคงเป็นผู้หญิง
This is clearly my-my subconscious at work.นี่มันแจ่มชัด จิดใต้สำนึกผมกำลังทำงาน
But now I see it clear as day.แต่ตอนนี้ฉันเห็นแจ่มชัดแล้ว
I'm seeing clearly for the first time in years.ฉันมองเห็นอย่างแจ่มชัดเป็นครั้งเแรกในช่วงเวลาหลายปี
Look, obviously, neither of us want to talk about this.ฟังนะ มันแจ่มชัดอยู่ ว่าไม่มีเราสักคน อยากพูดถึงในเรื่องนี้
Well, he seems extremely clear on why he wants you to get a girlfriend.เอาล่ะ เขามีความแจ่มชัด แล้วล่ะ ว่าทำไมเขาถึงอยาก ให้คุณมีแฟนสักที
Pretty good motive to kill.มีแรงจูงใจการฆ่า อย่างแจ่มชัดมาก
I don't wanna talk about my future, Stefan, because everything you're saying is making it perfectly clear that you're not gonna be in it.ฉันไม่อยากพูดถึงเรื่อง อนาคตของฉัน สเตฟาน เพราะว่าทุกอย่างที่คุณ กำลังพูดอยู่นี้มันแจ่มชัดอยู่แล้ว ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ ในอนาคตนั่น
Good. Well, that clears that up.ดี งั้นก็ แจ่มชัดขึ้นแล้วสิ
Guess he thought he was in the clear.เดาว่าเขาคิดว่าตัวเอง มีความแจ่มชัดดี
In my vision, it was clear that Jericho had done some things that threatened our national security.ในภาพอนาคตของฉัน เป็นที่แจ่มชัดว่าพวกเจริโก้ ได้ทำเรื่องบางอย่าง ที่คุกคามต่อ ความมั่นคงของประเทศเรา
And I was very clear about the rules.และชั้นบอกกฏไปอย่างแจ่มชัดแล้ว
I could see it all so clearly.ฉันก็เห็นมันเหมือนกัน แจ่มชัดเลยแหระ
And the signs are clear-- a ray of sunlight that cuts through the darkness.แล้วสัญลักษ์นั่นก้อแจ่มชัด นั่นคือแสงอาทิตย์ที่ตัดกับม่านหมอกที่มืดทึบ
Well, they're not the brightest bulbs on the string.แหม นั่นไม่ใช่สิ่งที่แจ่มชัดที่สุดหรอกนะ
Now, you had the distinct pleasure of dating Nick Dunne for how long?คุณมีความสุขที่แจ่มชัด กับการเดทกับ นิค ดันน์ มานานเท่าไรแล้ว
Some memories are so vivid, they play over again and again in your mind.บางความทรงจำช่างแจ่มชัด มันปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในจิตใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แจ่มชัด
Back to top