ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แก้วตาดวงใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แก้วตาดวงใจ*, -แก้วตาดวงใจ-

แก้วตาดวงใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แก้วตาดวงใจ (n.) lovely sight
แก้วตาดวงใจ (n.) dearest See also: sweetheart, beloved one, darling, heart Syn. ดวงตา, ที่รัก, สุดที่รัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, he's a keeper.เขาเป็นแก้วตาดวงใจเลยล่ะ
They must be going out of their minds.พวกเขาต้องห่างจากแก้วตาดวงใจของเขา
You'll always be my dearest child.เจ้าจะเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อและแม่..
♪ You are the apple of my eye ♪ Ooh... ooh... ♪# เป็นแก้วตาดวงใจในชีวี #
♪ You are the apple of my eye ♪ Ah, ah, ah... ♪# เป็นแก้วตาดวงใจในชีวี #
The parson had two daughters who were the light of his life.บาทหลวงมีลูกสาวสองคน เป็นดั่งแก้วตาดวงใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แก้วตาดวงใจ
Back to top