ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แกร่งกล้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แกร่งกล้า*, -แกร่งกล้า-

แกร่งกล้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แกร่งกล้า (v.) proficient See also: adept, able Syn. เก่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They look all stand up, and do right, till you cut 'em open, and you find something missing.มาดเข้มอกผายไหล่ตึง แกร่งกล้า แต่ถ้าผ่าดูก็จะเห็นความพิการ
Meanwhile, with military resources stretched thin across the globe, world leaders must once again call upon the elite mercenary forces of Sky Captain and his army-for-hire to uncover the meaning of these mysterious events.ขณะเดียวกัน กองกำลังทางทหาร ได้กระจายกำลังโอบล้อมพื้นที่เอาไว้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เหล่าผู้นำนานาประเทศ ต้องเรียกหา... กองกำลังทหารรับจ้างที่แกร่งกล้าของสกายแค๊ปตั้น
It's an honorable death, a warrior's death.มันเป็นการตายที่มีศักดิ์ศรีนะ การตายของนักรบผู้แกร่งกล้า
In fact, I hope he's up there throwing up right now. -Well, it might be good for him, maybe he'll learn his lesson!หรือไม่ ไม่รู้สิ ความรักแกร่งกล้าเหรอ
Mighty Jabba, one of our most powerful Jedi is on his way to rescue your son.แจ๊บบ้าผู้แกร่งกล้า เจไดทรงพลังยิ่งคนหนึ่งของเรา กำลังเดินทางเพื่อไปช่วยลูกชายท่าน
But you are the best knights in the realm.แต่พวกท่านคืออัศวินผู้แกร่งกล้า
Your son is strong with the force.ลูกของเจ้ามีพลังที่แกร่งกล้ามาก
Using the force to compel a strong mind to cooperate is risky.การใช้พลังเพื่อบังคับจิตใจ ที่แกร่งกล้าให้ทำตามคำสั่ง นั้นเสี่ยงมาก
Is a drug, a kind of steroid psychic.มี... มียาน่ะ เป็นยาสเตรอยเพิ่มพลังให้คนแกร่งกล้า
And he'll thrive in the shadows.แล้วเขาจะแกร่งกล้าขึ้น ท่ามกลางเงามืดมิด
A sprightly little warrior you are.นักรบร่างเล็กผู้แกร่งกล้า
A piece combining the power of the knight, queen and serpent.ตัวหมากรุกพลังแกร่งกล้า แห่งเหล่าอัศวิน ราชินี และอสรพิษ
Marnie's gettin' strong.มาร์นี่ย์ แกร่งกล้าขึ้น
Draconis has tons of spells.Draconis มีอิทธิฤทธิ์แกร่งกล้ามาก
Her power is so great and we've got nothing to answer it with.พลังของนางแกร่งกล้ามาก และเราไม่มีอะไรจะตอบโต้ได้
You have great power, Heimdall.เจ้ามีพลังแกร่งกล้า ไฮม์ดอลล์
Warriors with extraordinary powers, trained by the Church in the art of vampire combat.นักรบผู้มีพลังแกร่งกล้า ที่ถูกฝึกมาโดยโบสถ์ศัิกดิ์สิทธิ์เพื่อรับมือกับแวมไพร์
I went there to show strength.ฉันไปที่นั่นเพื่อแสดงความแกร่งกล้า
You know, you might be an all-powerful witch-- is that what you called it?คุณรู้ไหม คุณอาจจะเป็น แม่มดแกร่งกล้า คุณเรียกมันแบบนั้นหรอ?
♪ Stand tall and face your fears Stand strong and resist temptation ♪c.bg_transparentยืนหยัดและสู้ความกลัว/c.bg_transparent c.bg_transparentแกร่งกล้าและสู้สิ่งยั่วยวน/c.bg_transparent
Has Niflheim grown so bold... that they send the chancellor himself as envoy?นิฟเฟิลไฮม์แกร่งกล้านักหรือ ถึงให้เสนาบดี นำสารมาส่งเอง
We only have enough prisoners to send through our strongest warriors.เรามีนักโทษเพียงพอแค่ส่ง นักรบที่แกร่งกล้าที่สุดของเรา
In my travels, I met a strong and noble people.ในการเดินทางของข้า ข้าพบกลุ่มชนที่แกร่งกล้า และมีคุณธรรมสูงส่ง
The rebellion against Gul'Dan is gaining strength.กองกบฏต่อต้านกูลแดน กำลังแกร่งกล้าขยายตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แกร่งกล้า
Back to top