ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอางานเอาการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอางานเอาการ*, -เอางานเอาการ-

เอางานเอาการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอางานเอาการ (adj.) diligent See also: persevering Syn. ขยัน, เอาการเอางาน Ops. ขี้เกียจ
เอางานเอาการ (v.) be diligent See also: be persevering Syn. ขยัน, เอาการเอางาน Ops. ขี้เกียจ
เอางานเอาการ (adv.) diligently Syn. ขยัน, เอาการ, เอาการเอางาน Ops. ขี้เกียจ
English-Thai: HOPE Dictionary
robust(โรบัสท'ฺ,โร'บัสทฺ) adj. แข็งแรง,เข้มแข็ง,มีกำลังมาก,กำยำ,ที่ใช้กำลังมาก,เอางานเอาการ,หยาบ,เอะอะ,อุดมสมบูรณ์, Syn. hardy,vigorous
English-Thai: Nontri Dictionary
businesslike(adj) เอางานเอาการ,กระฉับกระเฉง,กระวีกระวาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She was super conscientious.เธอเป็นคนเอางานเอาการมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอางานเอาการ
Back to top