ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เห็นพ้องต้องกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เห็นพ้องต้องกัน*, -เห็นพ้องต้องกัน-

เห็นพ้องต้องกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เห็นพ้องต้องกัน (v.) all agree See also: express approval, give consent, view favorably
English-Thai: Nontri Dictionary
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
concert(n) การแสดงดนตรี,มโหรี,สังคีต,คอนเสิร์ต,การเห็นพ้องต้องกัน,ความร่วมมือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consensus at idem (L.); consensus in idem (L.)การเห็นพ้องต้องกันของคู่กรณี (ในสาระสำคัญของสัญญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
agreeing (adj.) ที่เห็นพ้องต้องกัน Syn. harmonious
concurrent (adj.) ที่เห็นพ้องต้องกัน Syn. agreeing, harmonious
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Consensual, huh?เห็นพ้องต้องกันเหรอ?
Mr. Landers, it is the consensus of this group that you are a person of little or no theological knowledge.คุณแลนเดอร์ส เราทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า คุณเป็นคนที่มีความรู้ ด้านศาสนศาสตร์น้อย ไม่ก็ไม่มีเลย
Louisa and I were agreeing that we should hardly know her. What do you say, Mr Darcy?หลุยซ่ากับฉันเห็นพ้องต้องกันว่าพวกเรา ไม่น่ารู้จักหล่อนเลย คุณคิดยังไงล่ะคุณดาร์ซี่
There's not a single scientific peer reviewed paper published in the last 25 years that would contradict this scenarioข้อเขียนทางวิทยาศาสตร์ที่มีผู้เชี่ยวชาญรับรอง ทุกชิ้นที่ตีพิมพ์ออกมาในช่วง 25 ปีนี้ เห็นพ้องต้องกันเป็นเสียงเดียวว่า
Zero percent disagreed with the consensus.ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่เห็นด้วยกับความเห็นพ้องต้องกันนั้น
We all agreed on the rules.เราเห็นพ้องต้องกัน เรื่องกฎ
You put your thumb on the scale.คุณเข้าใจหาวิธีทำให้คนอื่นเห็นพ้องต้องกันตามที่คุณต้องการ
I know we've all had our little disagreements in the past, but the time has come to put those aside - and look toward the future.ผมรู้ว่าเราต่างมี เรื่องไม่เห็นพ้องต้องกัน ในอดีต แต่ถึงเวลาแล้วที่เราจะยุติ
Anyway, let's agree I did a good thing.อย่างไรก็ตาม เห็นพ้องต้องกันนะ ว่าฉันทำเรื่องดีๆลงไป
All I ever wanted was your approval.ทุกอย่างที่ฉันเคยต้องการ ก็แค่ความเห็นพ้องต้องกันของพี่
We've got to be on the same page.เราจะต้องเห็นพ้องต้องกัน
So it's agreed.ถือว่าเห็นพ้องต้องกัน ฉะนั้นกลับไปที่ห้องติวหนังสือ
But you need to be on the same page for Ryan.แต่คุณจำเป็นต้อง เห็นพ้องต้องกันเพื่อไรอัน
There's no truce without the whole circle.ไม่มีการเจรจาสงบศึกได้ ถ้าไม่เห็นพ้องต้องกันทั้งหมดในวงเวทย์
(bell ringing) - Guys, Brittany and I were just talking...พวกเรา บริททานี่และฉันได้คุยกันและเห็นพ้องต้องกันว่า
I'm sure we can agree on that.ฉันมั่นใจว่าเราเห็นพ้องต้องกัน
Finally something we both can agree on.ท้ายที่สุดแล้วนะจะมีบางสิ่งที่เราเห็นพ้องต้องกัน
We're all on board. Yeah, let's do this fast.เราทุกคนเห็นพ้องต้องกันเเล้วน่ะ มาทำให้เสร็จเถอะๆ
And whether we can reach an agreement around this table is meaningless if we can't sell it to our men.และไม่ว่าพวกเราจะบรรลุผลสำเร็จเห็นพ้องต้องกัน หรืออย่างไร้ค่าบนโต๊ะประชุมนี้ก็ตาม หากพวกเราทำให้ลูกเรือของเราเชื่อถือไม่ได้
So given the potential for distraction and delay at a time that we need to be at our best, perhaps we can all agree to forgo, just this once, a fuck tent.ดังนั้นสิ่งที่ทำให้ไขว้เขว และความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น ในเวลาเดียวกันพวกเราจำเป็นต้อง ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด บางทีพวกเราทุกคนน่าจะเห็นพ้องต้องกัน ว่าให้ลืมเรื่องนี้ไปซะ
Provided we can see eye to eye on certain political matters.แน่นอนแล้วว่าเราต้องเห็นพ้องต้องกันชัดเจน ในประเด็นการเมืองบางข้อ
Captain, after an inventory of our stores, the men have assented to your plan.กัปตัน หลังจากรายการสินค้า ในห้องเก็บเสบียงของเรา พวกลูกเรือเห็นพ้องต้องกันกับแผนของเจ้า
My team and I at S.T.A.R. Labs are committed to keeping up with these perilous times, and so may I present to you our new line of meta-human awareness apps?ฉันและทีมของชั้น ได้เห็นพ้องต้องกันว่า จะป้องกันช่วงเวลาอันเลวร้ายเหล่านี้ และผมขอนำเสนอพวกคุณสู่เส้นทางใหม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เห็นพ้องต้องกัน
Back to top