ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เห็นดีเห็นชอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เห็นดีเห็นชอบ*, -เห็นดีเห็นชอบ-

เห็นดีเห็นชอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เห็นดีเห็นชอบ (v.) approve of See also: favour, concur, agree with Syn. เห็นดี, เห็นดีเห็นงาม, เห็นชอบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เห็นดีเห็นชอบ
Back to top