ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เห็นคุณค่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เห็นคุณค่า*, -เห็นคุณค่า-

เห็นคุณค่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เห็นคุณค่า (v.) appreciate See also: gratify, acknowledge Syn. เห็นค่า Ops. ไม่เห็นคุณค่า
English-Thai: HOPE Dictionary
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge
appreciative(อะพรี'ชีเอทิฟว) adj. รู้สึกขอบคุณ,เห็นคุณค่า,สามารถเห็นคุณค่าหรือขอบคุณได้. -appreciativeness n., Syn. pleased)
appropriable(อะโพร'พริอะเบิล) adj. สามารถเห็นคุณค่าหรือขอบคุณได้
groove(กรูฟว) n. ร่อง,ราง,ท่อ,เพลา,ช่อง,เวลาที่เพลิดเพลิน,ประสบการณ์ที่เพลิดเพลิน. -in the groove ทันสมัย. vt. ทำเป็นร่อง,ใส่ในร่อง. vi. เพลิดเพลินมาก,ไปด้วยกันได้ดีกับ,เข้าใจ,เห็นคุณค่ายิ่ง, Syn. channel,furrow
recognise(เรค'คะไนซ) vt. จำได้,จำแนกออก,รู้จัก,ยอมรับ,ทักทาย,แสดงว่าเห็นคุณค่า,แสดงว่ารู้จัก,สำนึก, See also: recognisability n. recognizability n. recognis (z) able adj. recognisably adv. recognizably adv.
recognition(เรคเคิกนิช'เชิน) n. การจำได้,การจำแนกออก,การรู้จัก,การยอมรับ,การทักทาย,การแสดงว่าเห็นคุณค่า,การแสดงว่ารู้จัก,การแสดงความขอบคุณ, See also: recognitive adj. recognitory adj.
recognize(เรค'คะไนซ) vt. จำได้,จำแนกออก,รู้จัก,ยอมรับ,ทักทาย,แสดงว่าเห็นคุณค่า,แสดงว่ารู้จัก,สำนึก, See also: recognisability n. recognizability n. recognis (z) able adj. recognisably adv. recognizably adv.
thank(แธงคฺ) vt. ขอบคุณ,ขอบใจ,แสดงความขอบคุณ,แสดงการเห็นคุณค่า n. ความรู้สึกขอบคุณ,การแสดงความขอบคุณ,, See also: thanks n. ฉันขอขอบคุณ (ย่อจากI thank you) ,-Phr. (thanks to เนื่องจาก) . thanker n.
thankless(แธงคฺ'ลิส) adj. ไม่เห็นคุณค่า,ไม่ขอบคุณ,อกตัญญู., Syn. unappreciative
English-Thai: Nontri Dictionary
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
appreciative(adj) ซึ่งเห็นคุณค่า,รู้สึกขอบคุณ
thankless(adj) อกตัญญู,ไม่ขอบใจ,ไม่เห็นคุณค่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
recognise (vt.) แสดงว่าเห็นคุณค่า Syn. appreciate, respect
recognize (vt.) แสดงว่าเห็นคุณค่า Syn. appreciate, respect
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's when you start to become really afraid of death... that you learn to appreciate life.มันเริ่มตอนที่เธอเริ่มจะกลัวตายจริง ๆ... มันจะทำให้เธอเห็นคุณค่าของชีวิต
I was led to believe if she comes home and finds us here, she wouldn't appreciate it much.ผมได้นำไปสู่​​การเชื่อว่าถ้าเธอกลับมาบ้านและพบว่าเราอยู่ที่นี่เธอจะไม่เห็นคุณค่าของมันมาก
And I'm sorry for never spotting the human being that did this for us.และฉันเสียใจที่ไม่เคยเห็นคุณค่า ของคนที่ช่วยเรา
You have this great life, and you can't even see it.ตอนนี้เธอมีชีวิตที่สมบูรณ์แล้ว และเธอก็ยังไม่เห็นคุณค่ามันอีก
Not only do I understand your resistance, I appreciate it.ไม่เพียง แต่ผมเข้าใจความต้านทานของคุณผมเห็นคุณค่าของมัน
Don't worry about those people.อย่าห่วงคนพวกนี้ ที่ไม่เห็นคุณค่าของนาย
Most people are so ungrateful to be alive.คนส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่าของการมีชีวิต
Most people are so ungrateful to be alive.คนส่วนใหญ่มักไม่เห็นคุณค่าของการมีชีวิต
We all thank the families and friends of our proud sons enlisting in the army with the deepest of appreciationเราขอขอบคุณผู้ปกครอง และเพื่อนๆของเธอทุกคน และให้ภูมิใจต่อลูกชาย ที่สมัครเข้ามาเป็นทหารที่นี่ ด้วยความสมัครใจ และเล็งเห็นคุณค่าของทหารหาญ
How can you not understand? The beauty of what you made, I do. Situation's getting complicated.ทำไมแกถึงไม่เห็นคุณค่า ของสิ่งที่แกทำสำเร็จนะ ฉันนี่หละเห็นคุณค่าของมัน บอกฉัน, เธอไปแล้ว
When is your willing to do that when a life is at stake?คุณเห็นคุณค่าของเค้าเมื่อไหร่ละ เมื่อเค้าใกล้ตายเหรอ?
Till death do us part, indeed.จนกระทั่งความตายใกล้จะมาถึงตัวเอง จึงค่อยเห็นคุณค่าของพวกเขา
But you never gave me any credit for that!แต่คุณไม่เคยเห็นคุณค่าของฉันเลย
I understand Matsubara-san's feelings very well, since the stock's amount reveal the true value of the buyer who chose themฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณมัตซูบาร่าดีคะ ปริมาณของในสต็อกจะแสดงให้เห็นคุณค่าของฝ่ายที่จัดหามันมา
So I thought you might appreciate a civilized lunch at Bergdorf's rather than being interviewed at the apartment.ฉันคิดว่าเธออาจเห็นคุณค่าของ การมาทานอาหารเที่ยงที่เบิร์กดอร์ฟ มากกว่าที่จะไปสัมภาษณ์ ตามอพาร์ตเมนท์
The person who values his loved ones and relationships..คนที่เห็นคุณค่าความรัก และความผูกพันธ์...
That's a lesson we all gotta learn over and over-- appreciate people while we still got 'em.นั่นเป็นบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้อยู่หลายต่อหลายครั้ง จงเห็นคุณค่าของคนขณะที่เขายังอยู่
I made dinner for her, I did everything I could to demonstrate that I care about her, to show value for her and she spat in my face.ผมทำอาหารค่ำให้เธอ ทำทุกอย่างเพื่อแสดงให้เห็น ว่าผมห่วงใยเธอ และเห็นคุณค่าเธอ แต่เธอถ่มน้ำลายใส่ผม
Knowing that you appreciate the work that gus does for the community.ได้รู้ว่าคุณเห็นคุณค่า ที่กัสทำงานบริการสังคม
/... and knew everything there is /to know about running a castle,ทุกคนไม่เห็นคุณค่าของเขาเลย
Fix-A-Lot. /But alas, the kingdom /where Sir Fix-A-Lot livedในดินแดนที่เซอร์ซ่อมมาเยอะอาศัยอยู่นั้น คงไม่ใช่ดินแดนที่เห็นคุณค่าของความขยันและทุ่มเทสักเท่าไร
I just... wish people would notice it more.หวังว่าคนอื่นๆ จะเห็นคุณค่ามันมากกว่านี้
I don't expect politicians to appreciate artผมไม่ต้องการเป็นนักการเมือง ที่จะต้องเห็นคุณค่างานศิลป์
And I think you would appreciate my value more if, for once, you had to cook your own food and wash your own clothes.และฉันคิดว่าคุณอาจจะเห็นคุณค่าของฉันมากกว่านี้ ถ้าคุณต้องทำอาหารทานหรือซักเสื้อผ้าเองสักครั้ง
Abed... I see your value now.ผมเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วตอนนี้
A world that never understood or appreciatedโลกที่ไม่เคยเข้าใจหรือเห็นคุณค่าเรา
Merlin, I know what you're trying to do and I appreciate it, you're a true friend.เมอร์ลิน ข้ารู้ว่าเจ้าพยายามจะทำอะไร ข้าเห็นคุณค่าของเจ้า เจ้าเป็นเพื่อนแท้ของข้า
I'm just a puppet who can see the strings.ผมก็แค่หุ่นเชิด ใครบ้างล่ะจะเห็นคุณค่า
I think all the Coaches would appreciate it.ผมคิดว่าโค้ชทุกคนจะเห็นคุณค่ามัน
Who deserves a guy who's gonna see that,เธอคู่ควรที่จะได้อยู่กับคนที่เห็นคุณค่านั้น
And he does it even when he's not appreciated or respected or even loved.และเขาทำมัน ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ถูกเห็นคุณค่า หรือว่าเคารพ
Good things in our life when we recognize them.ดีในชีวิต ตอนที่เราเห็นคุณค่า
We take you for granted.พวกเราไม่เห็นคุณค่าของคุณ
We don't always appreciate it the way we should.ดูเหมือนเราไม่เคย เห็นคุณค่าเลย
Clearly no one in the Glee club appreciates me.ไม่มีใครในชมรม ที่เห็นคุณค่าฉันซักคน
Here, let me call... okay, listen, I appreciate the gesture, but you don't know Serena Van Der Woodsen.นี่ ฉันจะโทร... โอเค,ฟังนะ, ผมเห็นคุณค่าของชั้นเชิงนี้ แต่คุณไม่รู้จัก เซรีน่า แวน เดอร์ วูดเซน
The only things Eddie appreciated had a big price tag.สิ่งเดียวที่เอ็ดดี้จะเห็นคุณค่า มักจะมีราคาแพง
You don't appreciate something until it's gone."เราจะเห็นคุณค่าของบางอย่าง เมื่อต้องเสียมันไป"
You flaunt them and you throw them around like a brat with his trust fund.คุณไม่เห็นคุณค่าอำนาจที่มีเลย
Um, someone whose brilliance isn't always appreciated.อืม คนที่คนอื่นไม่ค่อยเห็นคุณค่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เห็นคุณค่า
Back to top