ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหลือล้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหลือล้น*, -เหลือล้น-

เหลือล้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหลือล้น (adv.) excessively See also: amply Syn. เหลือเฟือ, เหลือหลาย, เหลือแหล่, มากมาย Ops. ขาด, น้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
barrage(บะราจฺ') {barraged,barraging,barrages} n. การระดมยิงคุ้มกัน,เครื่องกั้น,ม่านไฟ,การระดมโจมตี,การทะลัก,ปริมาณเหลือล้น,เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller
ecstasize(เอค'สทะไซซ) vt. ทำให้ดีอย่างเหลื่อล้น,ความปีติยินดีอย่างเหลือล้น
ecstasy(เอค'สทะซี) n. ความปีติยินดีอย่างเหลือล้น,ความเคลิบเคลิ้ม,ปีติสุข
ecstatic(เอคสแทท'ทิค) adj. ซึ่งดีใจอย่างเหลือล้น,ซึ่งปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น. n. ผู้ที่ดีใจอย่างเหลือล้น, See also: ecstatics n. ความปลาบปลื้มอย่างมาก, Syn. exultant
invaluable(อินแวล'ลิวอะเบิล) adj. หาค่ามิได้,ล้ำค่า,สุดที่จะประเมินค่าได้,มีค่าเหลือล้น., See also: invaluableness n. invaluably adv.
rapture(แรพ'เชอะ) n. ความปลาบปลื้มอย่างหลงใหล,ความลืมตัว,ความปีติยินดีอย่างหลือล้น,การแสดงออกซึ่งความปีติยินดีอย่างเหลือล้น
rapturous(แรพ'เชอะเริส) adj. ปลาบปลื้มอย่างหลงใหล,ลืมตัว,ปีติยินดีอย่างเหลือล้น., See also: rapturousness n., Syn. joyful,exlted ###A. distressed
rhapsodic(แรพซอด'ดิค) adj. ใช้ถ้อยคำที่หรูหราและฟุ่มเฟือย,คลั่งไคล้,กระตือรือร้นเกินไป,ปิติยินดีเหลือล้น, Syn. rhapsodical., See also: rhapsodically adv.
sea(ซี) n. ทะเล,จำนวนเหลือล้น,จำนวนมหาศาล, Syn. water,ocean,deep
transcendent(แทรนเซน'เดินทฺ) adj. อยู่เหนือ,อยู่นอกเหนือ,อยู่เลย,เหลือล้น,เหลือเกิน,มีกว่า,ยอดเยี่ยมกว่า,มีชัย,เหนือธรรมชาติ,เหนือโลก,เหนือจักรวาล. n. สิ่งยอดเยี่ยม,บุคคลยอดเยี่ยม,อัจฉริยบุคคล., See also: trancendence,transcendency n.
English-Thai: Nontri Dictionary
ecstatic(adj) ซึ่งปลาบปลื้มยินดี,ซึ่งปีติยินดี,ซึ่งดีใจเหลือล้น
excessive(adj) เหลือเฟือ,มากเกินไป,เหลือล้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ecstatic (adj.) ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์) See also: ที่เต็มไปด้วยความปีติอย่างเหลือล้น Syn. enthusiastic
ecstatic (adj.) ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์) See also: ที่เต็มไปด้วยความปีติอย่างเหลือล้น Syn. enthusiastic
rhapsodic (adj.) ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์) See also: ที่เต็มไปด้วยความปีติอย่างเหลือล้น Syn. enthusiastic, ecstatic
rhapsodical (adj.) ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์) See also: ที่เต็มไปด้วยความปีติอย่างเหลือล้น Syn. enthusiastic, ecstatic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That would be extremely generous... and more helpful than you can imagine.นั่นมันใจกว้างเหลือล้นเลย และสามารถช่วยได้ เกินที่คุณจะคาดคิด
That, along with his on-the-job shootings And excessive-force citations --รวมถึงการยิงคนตายในงาน และกำลังที่เหลือล้นของเขา
Yeah, but you know, politically, the pressure on me to let them go, that became overwhelming!แต่คุณก็รู้ว่า ในทางการเมือง มีแรงกดดันให้ปลดพวกเขาสูงอย่างเหลือล้น
You're all-powerful, you can make me do whatever you want.และเฮ้ ฉันคิดออกแล้ว นายมีพลังเหลือล้น จะสั่งให้ฉันทำอะไรก็ย่อมได้
You will be benefitting society... Immeasurably.เธอจะทำประโยชน์ให้สังคมอย่างเหลือล้นเลย
So around the world, science detectives have sent out an all-points bulletin for extraterrestrial life.แต่จักรวาลที่มีขนาด ใหญ่เหลือล้น เขาเธอหรือมันอาจจะออกมีบาง
Full of charm and promise.ต่างเต็มไปด้วยสเน่ห์เหลือล้นแล้วก็คำสัญญา
A lot of darkness, a lot of guilt.ด้านมืดมากมายเหลือเกิน, ความผิดที่เหลือล้น
Today I am just grateful that justice prevailed and that this terrible man has been held accountable for his crimes against the American people.วันนี้... ผมรู้สึกยินดีเหลือล้น ที่ความยุติธรรมได้ถูกตระหนักถึง
Yes, Dickie, I love your energy, your focus.ดีมาก ดิคกี้ พลังงานเหลือล้นมาก ฉันชอบมาก.
Science makes it possible for us to foretell certain astronomical events in the unimaginably distant future-- the death of the Sun, for example.วิทยาศาสตร์ทำให้มันเป็นไปได้ สำหรับเราที่จะทำนาย เหตุการณ์ทางดาราศาสตร์บางอย่าง ในอนาคตไกลเหลือล้น
I've missed you terribly.ข้าคิดถึงเจ้าเหลือล้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหลือล้น
Back to top