ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหยาะแหยะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหยาะแหยะ*, -เหยาะแหยะ-

เหยาะแหยะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหยาะแหยะ (adv.) weakly See also: feebly Syn. เหลาะแหละ
เหยาะแหยะ (v.) be weak See also: be feeble, be flabby Syn. อ่อนแอ, ย่อหย่อน, เหลาะแหละ Ops. กระฉับกระเฉง, เข้มแข็ง, คึกคัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The way you're lollygagging around here with them picks and them shovels you'd think it was 120º...จับพลั่วจับจอบกันเหยาะแหยะจริง ๆ แกคิดว่าอุณหภูมิ 120 องศา
There's too much horsing around.เราเหยาะแหยะกันไปเกินแล้ว
Because you're soft... like pudding.นายมันเหยาะแหยะ เหมือนพุดดิ้ง
Light as a feather, no honor, cowardly, petty...ทำอะไรเหยาะแหยะ ไม่มีเกียรติ, ขี้ขลาด, ใจแคบ...
Stop being such a wuss and dig.เลิกทำตัวเหยาะแหยะ แล้วขุดต่อไปเถอะน่า
Johnse was right. You hit like an old woman.จอห์นซีพูดถูก แกชกได้ เหยาะแหยะเหมือนผู้หญิง
Guys out here can't handle that, and they either wash out or end up doing the product.ถ้าเราไม่คุมเข้ม พวกมันจะเหยาะแหยะ ไม่ก็หันมาเล่นยาซะเอง
As destruction goes, that was remarkably pitiful.ทำลายข้าวของได้เหยาะแหยะสุด ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหยาะแหยะ
Back to top