ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสื่อมสภาพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสื่อมสภาพ*, -เสื่อมสภาพ-

เสื่อมสภาพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสื่อมสภาพ (v.) deteriorate See also: degenerate Syn. หมดสภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
degenerateเสื่อม, เสื่อมสภาพ, -ลักษณะเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
degenerationการเสื่อมสภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antioxidantสารเคมีที่เติมลงไปในยางเพื่อจับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา ของออกซิเจนในอากาศกับยาง (ที่มีพันธะคู่) หรือทำให้ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาแตกตัวต่อไปเป็นส่วนที่ ไม่เป็นอันตรายต่อการเสื่อมสภาพของยาง ทำให้ยางมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น [เทคโนโลยียาง]
Bulletin boardกระดานข่าว, กระดานข่าว, บอร์ดประกาศBulletin board หมายถึง กระดานข่าว กระดานข่าวมีไว้สำหรับติดประกาศข้อความต่าง ๆ เช่น เพื่อโฆษณารายการที่ต้องการหรือเพื่อประกาศหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กระดานข่าวมักจะทำจากวัสดุเช่นไม้ก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดประกาศข้อความเพิ่มเติมหรือเอาข้อความออกได้ง่าย ในปัจจุบันใช้กระดานข่าวแม่เหล็กแทนกระดานไม้ก๊อกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่ต้องมีปัญหาเสื่อมสภาพจากการปักหมุดและการถอนหมุดตลอดเวลา
Degenerationการเสื่อม,การสลายตัว,การเสื่อมสภาพ,เสื่อม,เสื่อมสลาย,ภาวะเสื่อมสภาพ,การสลายตัว,การเสื่อมสลาย,ความเสื่อมทราม [การแพทย์]
Derelict Land ที่ดินเสื่อมสภาพ ที่ดินซึ่งเสียหายจากการอุตสาหกรรมหรือการ พัฒนาอื่น ๆ ไม่สามารถ ใช้ประโยชน์ได้ นอกจากมีการฟื้นฟู [สิ่งแวดล้อม]
Deteriorationการเสื่อมสภาพ [TU Subject Heading]
sparkประกายไฟฟ้า, ปรากฏการณ์ที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง เช่น อากาศหรือฉนวนไฟฟ้า ระหว่างจุด 2 จุดที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าสูง เกิดจากการเสื่อมสภาพเป็นฉนวนอย่างฉับพลันของตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
decrepitude (n.) การเสื่อมสภาพ See also: การหมดสภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wasting. I tried everything.เสื่อมสภาพ ผมพยายามทุกอย่าง
After the riot, my father's health deteriorated badly.หลังจากการจลาจล, พ่อของฉัน สุขภาพที่เสื่อมสภาพไม่ดี
Eventually, I'm going to wear out.ในที่สุด ฉันก็จะเสื่อมสภาพ
I am growing old and my body is deteriorating.ผมอายุมากขึ้น... และร่างกายผมกำลังเสื่อมสภาพ
It deteriorates when it comes into contact with oxygen.มันเสื่อมสภาพเมื่อสัมผัสกับออกซิเจน
He shows all the deterioration, the infirmities not of a newborn, but of a man well in his eighties on his way to the grave.ร่างกายเขาเสื่อมสภาพทุกอย่าง ไม่ใช่เป็นการเจ็บป่วยของเด็กแรกเกิด แต่เป็นของชาย - วัยแปดสิบกว่าที่ใกล้ลงหลุมแล้ว
Without it, we'll all perish, oxidize and rust,หากไม่มี มัน , สนิมจะกัดกร่อน, และเสื่อมสภาพ
A complete lack of human blood over this period of time resulted in a massive deterioration of the frontal lobe.ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของปีกสมอง ส่วนหน้า สัญญาณแรกของการเสื่อมสภาพของร่างกาย เกิดขึ้นเริ่มจาก
Did mr. Youk's a. L.S. Contribute to his death at all?บอกหน่อยครับหมอดราโกวิคโรคกล้ามเนื้อ เสื่อมสภาพของคุณย้าคมีส่วนทำให้เค้าตายรึเปล่า
The telomere degradation suggested that the man was over a hundred years old, which is fascinating, but not a likely possibility.ดูจากการเสื่อมสภาพของ DNA แล้ว ชายคนนี้ อายุร้อยกว่าปี ซึ่งน่าประหลาดมาก
We both know the amount of energy required to create a portal will forever ruin both universes.เราทั้งคู่รู้ปริมาณพลังงานที่ต้องใช้ เพื่อที่จะสร้างประตูที่จะทำให้เอกภพทั้งคู่เสื่อมสภาพ
Just a moment ago, I had a minor epiphany regarding polymer degradation phenomenon while scraping congealed nachos off a plate.งั้นเหรอ เมื่อกี้นี้เอง ผมเพิ่งรู้แจ้งปรากฎการณ์ การเสื่อมสภาพของโพลิเมอร์
Skin, independent of any other substance, would wither and die rather quickly.มันจะแห้งและเสื่อมสภาพค่อนข้างเร็ว
We deteriorate at different rates -- some sooner, some later.เราเสื่อมสภาพในอัตราต่างๆ กัน บางคนเร็ว บางคนช้า
It turns out there was a second DNA sample on her underwear, but it's too degraded to make a match.ปรากฎว่าตัวอย่างดีเอ็นเอที่สอง จากกางเกงในเธอ แต่มันเสื่อมสภาพเกินกว่าจะตรวจได้
Beginning stages of osteonecrosis.ระยะเริ่มต้นของการเสื่อมสภาพกระดูก
Most of the U.S. shells were made of depleted uranium.กระสุนของสหรัฐส่วนใหญ่ ถูกผลิตจากยูเรเนี่ยมเสื่อมสภาพ
Depleted uranium has been linked to neurological damage, which could explain his homelessness.ยูเรเนี่ยมเสื่อมสภาพ เชื่อมโยงกับ ความเสียหายทางระบบประสาท นั่นสามารถอธิบายเรื่องการไร้บ้านได้
Biotic decomposition is slower in the winter months, and since her body wasn't immersed in the river, it wasn't deteriorated, so I can tell you a little more than I thought.สิ่งมีชีวิตย่อยสลายได้ช้าลงในหน้าหนาว และในเมื่อศพเธอไม่ได้แช่อยู่ในแม่น้ำ มันเลยไม่เสื่อมสภาพ
The bonds have to look as if they have deteriorated naturally, so I'm hoping we can induce photolysis.พันธบัตรต้องดู ราวกับว่าเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ ดังนั้นฉันจึงหวังว่าพวกเราจะสามารถสร้างภาพแบบนั้นขึ้นมาได้
The outpost on space exploration was abandoned, we exhausted natural resources, as result... our planets core became unstable.นิคมต่างๆในอวกาศถูกยกเลิก เราหันมาใช้ทรัพยากรตามธรรมชาติมาก ทำให้มีผล.. แกนกลางของดาวเริ่มเสื่อมสภาพ
A long time ago, someone figured out how to replace deteriorating cells with new ones.นานมาแล้วมีคนคิดออก วิธีการแทนที่เซลล์ที่เสื่อมสภาพ กับคนใหม่
It's a gradual deterioration of the muscles of the heart.มันคือการที่กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมสภาพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสื่อมสภาพ
Back to top