ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสียงเคาะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสียงเคาะ*, -เสียงเคาะ-

เสียงเคาะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียงเคาะ (n.) knock
English-Thai: HOPE Dictionary
knock(น็อค) {knocked,knocking,knocks} vi. เคาะ,ตี,ทุบ,กระแทก,ชก,ต่อย,ชน n. การเคาะ,เสียงเคาะ,การวิจารณ์ในทางที่ไม่ดี,เสียงเครื่องยนต์ที่ไม่ปกติ -Phr. (knock around (about) เถลไถล ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่า,ประโยชน์) . -Id. (knock it off หยุด) . -Phr. (knock out
rap(แรพ) vt.,vi.,n. (การ) เคาะ,ตี,เคาะหรือตีเป็นจังหวะ,พูดโผงผาง,พูดโพล่ง,ด่าว่า,ตำหนิ,โทษสำหรับการกระทำความผิด,เสียงเคาะ,เสียงตี,การลงโทษ,การคุย, See also: rapper n., Syn. strike,hit
tapping(แทพ'พิง) n. การเคาะ (ตบ,ตี,ทุบ,กระทุ้ง,ตอก) เบา ๆ ,เสียงเคาะดังกล่าว
ticktack(ทิค'แทค) n. เสียงดังติ๊กแต๊กหรือติ๊กติ๊กของนาฬิกา,เสียงเคาะ,อุปกรณ์ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว. vi. ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว
tictac(ทิค'แทค) n. เสียงดังติ๊กแต๊กหรือติ๊กติ๊กของนาฬิกา,เสียงเคาะ,อุปกรณ์ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว. vi. ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว
tictak(ทิค'แทค) n. เสียงดังติ๊กแต๊กหรือติ๊กติ๊กของนาฬิกา,เสียงเคาะ,อุปกรณ์ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว. vi. ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
knock (n.) เสียงเคาะ See also: การกระทุ้ง, การกระแทก, การกระตุก, การชน, การโขก, การเขก
pat (n.) เสียงเคาะ See also: เสียงดังแปะ
rat-tat (n.) เสียงเคาะ
drum (n.) เสียงเคาะจังหวะสม่ำเสมอ See also: เสียงรัว
rap (n.) เสียงเคาะถี่ๆ See also: เสียงตีถี่ๆ
pitter-patter (n.) เสียงเคาะเบาๆ ติดต่อกันรวดเร็ว See also: เสียงเปาะแปะเบาๆ Syn. patter, tap
pitter-patter (vi.) เกิดเสียงเคาะเบาๆ ติดต่อกันอย่างเร็ว See also: เกิดเสียงเปาะแปะเบาๆ
pitter-patter (adv.) ด้วยเสียงเคาะเบาๆ ติดต่อกันอย่างเร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Banging, like a banging, man!เสียงเคาะ เหมือนเสียงทุบเลย
Your knocking woke me up.เสียงเคาะประตู ปลุกผมตื่น
[Knocking at door continues]เสียงเคาะประตูอย่างต่อเนื่อง
You should of heard those knocked-out jail birds singคุณควรจะได้ยินเสียงเคาะเหล่านั้นนอกจากคนขี้คุกร้องเพลง
Who is it?.. # เสียงเคาะประตู #
We heard noises.-(เสียงเคาะประตู) -(คนใช้)เราได้ยินเสียงเอะอะ
When you hear the knock, step out. Keep the line moving.เวลาได้ยินเสียงเคาะ เดินต่อไป อย่าหยุด
Eight O'Clock. Sounds like a familiar knockนี่แปดโมงแล้ว ฟังดูคล้ายเสียงเคาะที่คุ้นหู
Um, your window's knocking.อืม เสียงเคาะมาจากกระจกคุณน่ะ
I still get nervous when there's a knock on the door.ฉันยังคงรู้สึกประสาทเสีย เมื่อมีเสียงเคาะประตูห้อง
That night, while I was sitting and wandering why I came back at all, there was a knock at the door.คืนนั้น ขณะที่ผมนั่งเล่นและกำลังแปลกใจ ทำไมในที่สุดผมต้องกลับมา ก็มีเสียงเคาะประตู
[Knocking continues][เสียงเคาะ ต่อเนื่อง]
For a knock on the door telling me there'd be no calls anymore.หรือเสียงเคาะประตูมาบอกว่าจะไม่มีใครโทรหาอีกต่อไป
Didn't hear me knocking?ไม่ได้ยินเสียงเคาะประตูเหรอ?
Preacher cookies get their name from the idea that if a preacher knocks on your door unexpectedly you can cook these up in a few minutes.คุกกี้พิชเชอร์ได้ ชื่อมาจากควมคิด มาจากผู้แสดงธรรมเสียงเคาะ ประตูของคุณอย่างไม่คาดคิด คุณสามารถปรุงอาหารเหล่านี้ขึ้น ในไม่กี่นาที
So two years later, there's a knock on the door.2ปีหลังจากนั้น ก็มีเสียงเคาะประตู
Is that the tippy-tapping of secular boots on the roof?ใช่เสียงเคาะจากรองเท้าบู๊ท บนหลังคารึเปล่า?
Who has executed the director of the nuclear research facility... where his daughter was employed.(เสียงเคาะประตู) ผมเข้าไปได้ไหม ทอม ?
Yeah, well, this morning I realized it must have been Carl pounding on the front door.ก็ใช่ เมื่อเช้านี้ฉันเพิ่งรู้ว่า เป็นเสียงเคาะประตูของคา์ร์ล ที่ตรงประตูหน้าบ้าน
Ever hear of knocking?ไม่ยักกะได้ยินเสียงเคาะประตู
Because black holes stir up the space and time around them so much, the orbit of one black hole around another looks nothing like the orbit of Earth around the sun.นี่คือวงโคจรของหลุมดำขนาดเล็ก รอบหลุมดำขนาดใหญ่ และก็อย่างแท้จริง ทำให้เสียงเคาะกลอง
Finally, it stopped.จนกระทั่งเสียงเคาะหยุดลง
I think the hardest part is...อาเรีย: ฉันคิดว่าตอนที่ยากที่สุดคือ... แจ๊คกี้(เสียงเคาะประตูแรง)
Forget it. ( Knock on door )ช่างมันเถอะ (เสียงเคาะประตู)
Ever heard of knocking?ไม่ยักกะได้ยินเสียงเคาะประตูนะ?
Knock knock, child services.(เสียงเคาะประตู) (เสียงเคาะประตู) การบริการเด็ก
I got a couple letters, some phone calls, and then a knock at the door.ฉันได้รับจดหมาย โทรศัพท์ และเสียงเคาะประตู
Uh, uh, I heard banging coming from inside the container, so, uh, we busted the lock, and, uh,เออ,เออ ผมได้ยินเสียงเคาะ ดังมาจากข้างใน ตู้สินค้า,ด้วยเหตุนี้,เออ พวกเราจึงงัดกุญแจ,และ,เออ
Now take a deep breath, and just listen to the ticking.สูดหายใจลึกๆ จนจ่อเอาไว้ที่เสียงเคาะ
As Francesca prepared her famous ragu for the inquisitors, she heard a knock at the cathedral door.เตรียมซอสรากุสูตรเด็ดให้ผู้ไต่สวน เธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูโบสถ์
"A rumbling sound, then three sharp knocks...เสียงโครมคราม ตามด้วยเสียงเคาะสามครั้ง
[ Keyboard clacking ](เสียงเคาะคีย์บอร์ด)
Come a knock on the door.จู่ๆ ก็มีเสียงเคาะประตู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสียงเคาะ
Back to top