ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เศษเล็กเศษน้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เศษเล็กเศษน้อย*, -เศษเล็กเศษน้อย-

เศษเล็กเศษน้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เศษเล็กเศษน้อย (n.) odds and ends See also: bits and pieces, oddments, remnants, scraps, bits
English-Thai: HOPE Dictionary
crumb(ครัมพฺ) n. เศษขนมปัง,เศษ,คนที่ไร้ค่า,คนที่น่ารังเกียจ. vt. ใส่เศษเล็กเศษน้อย adj. มีเศษเนย,เครื่องเทศและน้ำตาลบนพื้นหน้า
crumble(ครัม'เบิล) {crumbled,crumbling,crumbles} vt. ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย vi. แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย,สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย
crumby(ครัม'บี) adj. เต็มไปด้วยเศษเล็กเศษน้อย,นิ่ม
disintegrate(ดิสอิน'ทะเกรท) vi. ทำให้แตกสลาย,ทำให้เน่าเปื่อย,สึกกร่อนเปลี่ยนเป็นนิวเคลียสที่ต่างชนิด vt. สลายตัวเป็นอนุภาคหรือเศษเล็กเศษน้อย., See also: disintegrable adj. disintegrative adj. disintegration n., Syn. fall apart,
fritter(ฟริท'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) สูญสิ้น,สิ้นเปลือง,แตกหรือแยกออกเป็นชิ้น ๆ ,หดตัว,เสื่อม,ลดน้อยลง n. เศษเล็กเศษน้อย., See also: fritterer n., Syn. shrink,degenerate
morsel(มอร์'เซิล) n. (อาหาร) คำหนึ่ง,จำนวนเล็กน้อย,เศษเล็กเศษน้อย. vt. แบ่งออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Syn. taste,bite,
oddment(ออด'มันทฺ) n. ของแปลกประหลาด,เศษเล็กเศษน้อยที่เหลือ,สิ่งที่เหลือไว้,เหตุการณ์ประหลาด,นิสัยประหลาด, Syn. remnant
odds and endsn. ของกระจุกกระจิก,สิ่งที่เป็นเศษเล็กเศษน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด, Syn. scraps,refuse
offal(ออ'เฟิล,ออฟ'เฟิล) n. เนื้อเน่า,ซากสัตว์,ขยะ,มูลฝอย,ของทิ้ง,เศษเล็กเศษน้อย
remnant(เรม'เนินทฺ) n. ส่วนที่เหลือ,เศษ,เศษเล็กเศษน้อย,เศษผ้า,เดน adj. เหลืออยู่,ค้าง, See also: remnantal adj., Syn. remainder
snippet(สนิพ'พิท) n. เศษเล็กเศษน้อย,ชิ้นเล็ก ๆ ที่ถูกตัดหรือหั่นออก,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ส่วนกระท่อนกระแท่น,บุคคลที่ไม่สำคัญ,คนตัวเล็ก
English-Thai: Nontri Dictionary
broken(adj) เป็นเศษเล็กเศษน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
debris(n) ซากปรักหักพัง,เศษเล็กเศษน้อย,ตะกอน
offal(n) เศษเล็กเศษน้อย,ของทิ้ง,ขยะมูลฝอย
snip(n) เศษเล็กเศษน้อย,ชิ้นเล็กๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crumble (n.) เศษเล็กเศษน้อย
remnant (n.) เศษเล็กเศษน้อย See also: เศษผ้า Syn. fragment
crumb (n.) เศษเล็กเศษน้อย (เช่น เศษขนมปัง) Syn. bit, particle
chip away at (phrv.) ทำให้แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย
chip off (phrv.) ทำให้แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย
crumb (vt.) ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย
crumb (vt.) หุ้มด้วยเศษเล็กเศษน้อย (อาหาร)
crumby (adj.) ที่มีเศษเล็กเศษน้อย
scrap (vt.) ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย See also: ทำให้แตกแยก Ops. bring back, restore
scrappy (adj.) เป็นเศษเล็กเศษน้อย See also: มีบ้างขาดบ้าง
splinter (vi.) แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย Syn. shatter, split
splinter (vt.) ทำให้แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย Syn. shatter, split
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We ripped that couple apart and kept the pieces for ourselves.เราทำเขาแตกเป็นเสี่ยง แล้วเก็บเศษเล็กเศษน้อยไว้เอง
You aren't seriously gonna lecture me on relationships after the debris field you left behind.พ่อคงไม่คิดจะสั่งสอนผมเรื่อง ความสัมพันธ์หลังจากที่ทิ้ง เศษเล็กเศษน้อยไว้แบบนั้นนะ
They exploded and left fragments.พวกเขาระเบิดและเหลือแต่เศษเล็กเศษน้อย
And when it breaks there are going to be pieces of Blair all over the wall.และเมื่อมันถึงเวลา ก็จะเหลือแต่เศษเล็กเศษน้อย ของแบลร์ อยู่ทั่วเลยละ
I mean, this body could be in bits, right?ฉันหมายถึงถ้าร่างนี้ กลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยไปแล้ว?
It's all just fragments.ทั้งหมดนั่นแหละ/Nทั้งเศษเล็กเศษน้อย
The radiating splintering is suggestive of a high velocity strike, most likely a gunshot wound.การแผ่ออกเป็นเศษเล็กเศษน้อยเกิดจาก การปะทะอย่างแรงด้วยความเร็วสูง เหมือนกับแผลถูกยิง
Repeated collisions produced a growing ball of debris.ชนซ้ำผลิตลูกเติบโต ของเศษเล็กเศษน้อย
That dumbbell-shaped cloud is the expanding remnant of that event.นั่นเมฆดัมเบลที่มีรูปร่าง เป็นเศษเล็กเศษน้อยการ ขยายตัวของเหตุการณ์ที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เศษเล็กเศษน้อย
Back to top