ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลี้ยง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลี้ยง*, -เลี้ยง-

เลียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลียง (n.) kind of Thai vegetable curry Syn. แกงเลียง
เลียงผา (n.) serow Syn. โครำ, เยือง, เยียงผา
English-Thai: HOPE Dictionary
unbiased(อันโบ'เอิสดฺ) adj. ไม่ลำเลียง,ไม่เข้าข้าง,ไม่มีอคติ,ตรงไปตรงมา., Syn. unbiassed
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
catechize(แคท'ทะไคซ) vt. สอนแบบถามตอบ ซักไซ้ไล่เลียง, See also: catechizer n. ดูcatechize
endoplasmic reticulumเป็นท่อขนาดเล็ก แทรกอยู่ทั้วไปในไซโตปลาสซึม และเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างผนังเซลล์กับผนังนิวเคลียส ของเหลวภายในนี้จึงเหมือนกับของเหลวภายนอกเซลล์ทำหน้าที่เป็นระบบสังเคราะห์และลำเลียงสารไปยังที่ต่างภายในและภายนอกเซลล์ แบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือ Granular พวกนี้มี ribosome มาเกาะจึงเห็นเปืนผิวขรุขระ ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนและลำเลียงเพื่อปล่อยออกนอกเซลล์ ส่วนชนิดที่ 2 เรียกว่า Agranular หรือชนิดผิวเรียบเพราะไม่มี ribosome มาเกาะ ทำหน้าที่ผลิตสารพวกไขมันและลำเลียงโปรตีนต่าง ๆ ภายในเซลล์
haul(ฮอล) vt.,vi. ดึง,ลาก,ฉุด,ชัก,ทำให้ต่ำลง n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ถูกดึง,สิ่งที่จับได้,ปริมาณการลำเลียง, Syn. pull,tow
lift(ลิฟทฺ) {lifted,liftign,lifts} vt. ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,แบกขึ้น,เงยขึ้น,โยงขึ้น,ลำเลียงขึ้น,ยกระดับ,ถอน,เพิกถอน vi. ขึ้น,ลอยขึ้น,เลื่อนขึ้น,ลอยขึ้นและกระจาย n. การยก,การแบกขึ้น,การยกระดับขึ้น,เครื่องยก,ลิฟต์,บันไดไฟฟ้า,ระดับชั้น ระดับนำขึ้น,การขนส่งด้วยเครื่องบิน
pallet(พอล'ลิท) n. ที่นอนฟาง,เดือยกระตุ้นจักรหมุน ,แผ่นผสมสี,ตัวทำให้ฟันเฟืองหยุด,แท่นวางสินค้าสำหรับลากเก็บหรือลำเลียง
pantechniconn. โกดัง ,รถลำเลียงเครื่องเรือน
pump(พัมพฺ) n. เครื่องสูบ,เครื่องสูบลม,โรงสูบ,การสูบ,การชักขึ้นชักลง -v. สูบ,ใช้เครื่องสูบ,ชักขึ้นชักลง,สูบลม,สูบน้ำ,อัดออกซิเจนเข้าในปอด,ซักไซ้ไล่เลียง,สอบถาม,ล้วงเอาความลับ., See also: pumper n., Syn. interrogate,probe
shipment(ชิพ'เมินทฺ) n. การขนส่งทางเรือ,การลำเลียงทางเรือ,การขนส่งสินค้า,การลำเลียง,น้ำหนักบรรทุก,ปริมาณสินค้าที่ขนส่งในครั้งหนึ่ง ๆ ,ของที่ลำเลียง
shipping(ชิพ'พิง) n. การขนส่ง,การลำเลียง,การขนส่งทางเรือทะเล,การเดินเรือ,ธุรกิจการเดินเรือ,จำนวนเรือ (โดยเฉพาะเรือสินค้า) ,จำนวนตันของเรือ
sled(สเลด) n. แคร่,เลื่อน,แคร่เลื่อนหิมะ,ตะเข้. vi. นั่งแคร่เลื่อน,นั่งแคร่เลื่อนหิมะ vt. ลำเลียงบนแคร่เลื่อน.
transport(แทรนซฺพอร์ท') vt. ขนส่ง,นำส่ง,ส่ง,ลำเลียง,ขนย้าย,เนรเทศ. n. การขนส่ง,การนำส่ง,การส่ง,การลำเลียง,การขนย้าย,การเนรเทศ,วิธีการขนส่ง,พาหนะขนส่ง,เครื่องบินโดยสาร,เครื่องบินบรรทุก,ระบบขนส่งมวลชน,อารมณ์รุนแรง,นักโทษที่ถูกเนรเทศ., See also: transportable
transportation(แทรนสเพอเท'เชิน) n. การขนส่ง,การนำส่ง,การลำเลียง,การขนย้าย,การเนรเทศ,วิธีการขนส่ง,พาหนะขนส่ง,ธุรกิจการขนส่ง,ค่าขนส่ง,ค่าเดินทาง,การเนรเทศ
trolley(ทรอล'ลี) n. รถเข็น,รถลาก,รถโยกบนรางหรือทางรถไฟ,รถบรรทุกหินบนราง,รถขนแร่,สาลี่ลำเลียงหนังสือหรืออาหาร. vt.,vi. ขนส่งบนรถดังกล่าว, Syn. trolley car,truck
vehicle(วี'ฮิเคิล) n. พาหนะ,ยานพาหนะ,ล้อเลื่อน,เครื่องมือลำเลียง,สื่อ,สื่อนำ,น้ำยา,น้ำกระสาย,ของเหลวผสมสี,เครื่องมือ.
English-Thai: Nontri Dictionary
haul(n) การลาก,การเข็น,การชักลาก,การสาว,การดึง,การลำเลียง
heckle(vt) ถามยั่ว,ซักถาม,ซักไซ้ไล่เลียง,ขัดคอ
lighter(n) ไฟแช็ค,ไม้ขีดไฟ,เรือลำเลียง,เรือโป๊ะจ้าย
shipment(n) การลำเลียงทางเรือ,การขนส่งทางเรือ
transport(n) การขนส่ง,การลำเลียง,เรือขนส่ง,อาการเคลิ้ม
transportation(n) การขนส่ง,การลำเลียง,พาหนะขนส่ง,ค่าขนส่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
craft risksภัยขณะลำเลียง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
medullary bundleมัดท่อลำเลียงในไส้ไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vascular bundleมัดท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
angiospermพืชดอก, พืชจำพวกหนึ่งที่มีระบบท่อลำเลียง มีดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ เมล็ดมีรังไข่ห่อหุ้ม เป็นพืชที่มีมากที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
aqueductaqueduct, อาคารลำเลียงน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bronchioleหลอดลมฝอย, หลอดเล็ก ๆ ที่แตกแขนงออกมาจากหลอดลมและแยกแขนงออกไปทั่วปอด  มีหน้าที่ลำเลียงอากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Calenderเครื่องอัดรีดคือเครื่องที่ประกอบด้วยชุดของลูกกลิ้งจำนวน 2 ถึง 4 ลูก เรียงตัวกันในแบบต่างๆ โดยทั่วไป ลูกกลิ้งแต่ละลูกจะทำจากเหล็กหล่ออย่างดี ผิวหน้าขัดเรียบ ด้านในลูกกลิ้งจะมีการเจาะรูให้เป็นโพรงเพื่อติดตั้งระบบทำความร้อนและทำ ความเย็น เช่นเดียวกับลูกกลิ้งที่ใช้ในการผสมยางและระยะห่างระหว่าลูกกลิ้งสามารถปรับ ให้กว้างหรือแคบได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปเครื่องอัดรีดนิยมใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นเรียบ มีความหนาและความกว้างสม่ำเสมอ หรือเพื่อการฉาบยางบางๆ ลงบนผ้าหรือแผ่นใยลวด (coating) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ สายพานลำเลียง ยางแผ่นเรียบใช้ในงานปูพื้นต่างๆ เช่น ยางแผ่นปูอ่างน้ำ ยางบุถัง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
dicotyledon [dicot]พืชใบเลี้ยงคู่, พืชที่มีใบเลี้ยง 2 ใบในระยะเอ็มบริโอ เป็นพืชที่มีลำต้นไม่เป็นปล้อง เส้นใบเป็นร่างแห กลุ่มท่อลำเลียงเป็นระเบียบ มีระบบรากแก้ว เช่น ถั่ว มะขาม มะม่วง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
haemoglobin (hemoglobin, Hb)ฮีโมโกลบิน, เฮโมโกลบิน, สารสีแดงในเม็ดเลือดเป็นโปรตีนที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ  ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Horizontal Discharge การถ่ายขยะแนวนอน วิธีการลำเลียงขยะออกจากรถโดยพื้นของรถอยู่แนว นอน [สิ่งแวดล้อม]
monocotyledon [monocot]พืชใบเลี้ยงเดี่ยว, พืชที่มีใบเลี้ยง 1 ใบในระยะเอ็มบริโอ เป็นพืชที่มีลำต้นเป็นปล้อง เส้นใบขนานกัน กลุ่มท่อลำเลียงกระจายอยู่ทั่วไป และไม่มีระบบรากแก้ว เช่น หญ้า กล้วย อ้อย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
phloemโฟลเอ็ม, เนื้อเยื่อลำเลียงอาหาร, เนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารในพืชชั้นสูง ประกอบด้วยเซลล์รูปร่างต่าง ๆ กันหลายชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ureterท่อไต, ท่อลำเลียงน้ำปัสสาวะออกจากไตไปยังกระเพาะปัสสาวะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vas deferensหลอดนำอสุจิ, อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศผู้บริเวณที่เป็นหลอดขนาดเล็ก  ทำหน้าที่เป็นทางลำเลียงน้ำอสุจิจากอัณฑะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vascular bundleมัดท่อลำเลียง, กลุ่มเนื้อเยื่อของพืชที่อยู่ถัดจากชั้นเพริไซเคิลเข้าไป ประกอบด้วยเนื้อเยื่อโฟลเอ็มและไซเลม  สำหรับพืชใบเลี้ยงคู่จะมีวาสคิวลาร์แคมเบียมอยู่ด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
veinเส้นใบ, หลอดเลือดเวน, 1. เส้นใบ : วาสคิวลาร์บันเดิลที่ทำหน้าที่ลำเลียงสารในใบพืช 2. หลอดเลือดเวน : เส้นเลือดที่นำเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเข้าสู่หัวใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vesselเวสเซล, ท่อเล็ก ๆ ที่เกิดจากเซลล์เวสเซลหลาย ๆ เซลล์เรียงต่อกัน ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำในพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
xylemไซเล็ม, เนื้อเยื่อลำเลียง, เนื้อเยื่อของพืชชั้นสูงทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและเกลือแร่ ประกอบด้วยเซลล์ 4 ชนิด คือ เทรคีด เวสเซล ไซเลมพาเรงคิมา และไซเลมไฟเบอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Transcriptionกระบวนการถอดรหัสลำดับเบสของดีเอ็นเอเป็น messenger RNAกระบวนการสร้างโปรตีนเริ่มจากลำดับเบสของดีเอ็นเอถอดรหัสเป็น messenger RNA (mRNA) โดยกระบวนการที่เรียกว่า transcription ต่อมาลำดับเบสทีละ 3 เบสที่เรียงติดกันของ mRNA แปลรหัสเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัว เช่น GCU เป็นอะลานีน (alanine) เรียกกระบวนการนี้ว่า translation ในกระบวนการนี้อาศัย ribosome (จับกับ mRNA ในขณะเกิดการแปลรหัส) transfer RNA (tRNA มีหน้าที่ลำเลียงกรดอะมิโนเข้าสู่ ribosome เพื่อมาเชื่อมต่อเป็นโปรตีนตามรหัสของ mRNA) เมื่อผ่านกระบวนการแปลรหัสได้โปรตีนตามชนิดที่เซลล์ต้องการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bomb up (phrv.) ลำเลียงระเบิด See also: ขนระเบิด, บรรทุกระเบิด
channel (n.) เส้นทางที่ใช้ลำเลียง
haul (vt.) ลำเลียง See also: ขนส่ง
pipe in (phrv.) ลำเลียงผ่าน See also: ส่งผ่าน (ของเหลวหรือเสียงเพลง)
pipe into (phrv.) ลำเลียงผ่านท่อ
trooper (n.) เรือลำเลียงทหาร
xylem (n.) ส่วนของเนื้อเยื่อพืชที่เป็นท่อลำเลียงน้ำและอาหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The best time is after the attack when there's a truce to get the wounded.จังหวะเหมาะที่สุดก็คือหลังการโจมตี... ...พอหยุดยิง เพื่อลำเลียงคนเจ็บ
The road to Dushanbe is a heavily traveled military artery.ถนน Dushanbe มันเป็นเส้นทางลำเลียงพลหลักเลยนะ
If you supply to me worth information about most stinger missiles you're planning to deliver, it could provide a way out of this further post.ถ้าแกให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ เกี่ยวกับ จรวดสตริงเจอร์ ที่แกมีแผนจะส่งมอบ เส้นทางลำเลียงที่จะมีขึ้นต่อไปจากนี้
We airlifted out the last passengers, Ace. We're heading out.ผู้โดยสารถูกลำเลียงออกไปหมดแล้ว เอซ เราจะไปล่ะ
Sunshine, daisies, butter mellowแสงแดด ดอกเดซี่ และเนยมลังมเลียง
No transports of food are ever seen on that line.รถสายนี้ ไม่เคยมีลำเลียงเสบียง
... beforeweallbecometoobefuddled by our excellent feast.ก่อนที่เราจะเริ่มงานเลียงอันชวนโอชะพวกนี้
Danger! Danger! Danger!อันตราย อันตราย อันตราย ยานลำเลียงอยู่ในภาวะฉุกเฉิน
And my stepmother made a deal with the DA.และแม่เลียงของฉัน ทำข้อตกลงกับ ดีเอ.
Ladies and gentlemen please welcome contestant number three, Mr. Lim Ah Leongท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษครับ โปรดให้การต้อนรับผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสาม คุณลิม เอ เลียง
You ever see one of them safari shows, where a bunch of cheetahs just jump all up on an antelope?เคยดูซาฟารีโชว์มั้ย ที่เสือชีต้าทั้งฝูงรุมสกัมเลียงผา
I think I'm handling myself with a little bit of fucking restraint, how you got me chained up here like I'm some kind of dog!ฉันคิดว่าฉันคือการลำเลียงด้วยตัวเอง\กับเล็กน้อยของการร่วมเพศการยับยั้ง อย่างไรคุณได้ฉันล่ามขึ้นที่นี่\ชอบฉันอยู่ชนิดจำนวนหนึ่งของสุนัข!
Get to handling it.รับเพื่อการลำเลียงมัน.
We'll be flying sorties over North Vietnam to take out enemy supply lines, which means we have to cross over into Laos.เราจะบินหลายระลอกเหนือเวียดนามเหนือ เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงข้าศึก หมายความว่าเราต้องบินข้ามไปลาว
They call it the ocean conveyor.มันถูกเรียกว่าสายพานลำเลียงแห่งมหาสมุทร
Apparently,her fall caused a placental abruption,การล้มของเธอมีผลต่อท่อลำเลียงอาหารในครรภ์
Army Black Hawk requested.ส่งเครื่องแบล็คฮอล์ค \ มาลำเลียงพลเรือน
This is the deepest loch in Scotland, perfect for their troopships.นี่เป็นอ่านที่ลึกที่สุดในสก็อตแลนด์ เหมาะสำหรับลำเลียงทหาร
Get them ready for transport, put them on the evac chopper.เตรียมพร้อมเดินทาง ส่งขึ้นฮ.ลำเลียง
Sorry, son, can't help you. Get them on the chopper.เสียใจ พ่อหนุ่ม เราช่วยคุณไม่ได้ ส่งขึ้นฮ.ลำเลียง
All right. The airlifts are leaving from 40th and Park.เราจะลำเลียงคนออกจาก\ สวนสาธารณะและถนน40th
I can't figure this out with a girl buzzing in my ear.ฉันยังไม่ได้อะไรจากเลียงกระซิบของเธอในนหูฉันเลย.
They know about your Irish gun hook-up, ese.พวกเขารู้เรื่องปืนไอริชของนาย ถูกลำเลียงมาทางไหน
All our battle groups will be reassigned to guard our supply convoys.หน่วยรบทุกหน่วยของเรา จะต้องถูกมอบหมายให้ไปคุ้มกันกองยานลำเลียง
Skywalker, the enemy warship has attacked our convoy of medical transports near Ryndellia.สกายวอล์คเกอร์ ยานข้าศึกได้โจมตีกองลำเลียง ยานขนส่งทางการแพทย์ ใกล้กับรินดาเลีย
We've searched their supply grids, sir.เราได้ค้นหาเส้นทางลำเลียงของมันแล้วครับ
Animal rights activists, who convinced zoo officials to have the animals sent to Africa, were stunned to learn that the freighter carrying the animals was reported missing today.บรรดาผู้รักสัตวที่เรียกร้องทางสวนสัตว์ว่า ให้ส่งพวกมันไปอยู่แอฟริกา ต่างคื่นตระหนกเมื่อทราบข่าวว่าเรือลำเลียงสัตว
We're gonna go to the farm tonight, we're gonna move tonight's shipment.คืนนี้เราจะไปที่ฟาร์มกัน เพื่อลำเลียงสินค้าของคืนนี้
It was a pretty good haul.เป็นการลำเลียงขนส่งยาล็อคใหญ่
They are like the veins of a body, the branches of a tree, the vessels of the sap that the water gave to the Earth.เปรียบเหมือนเส้นเลือดดำของร่างกาย หรือกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ ท่อลำเลียงน้ำของพืช ที่โลกมอบให้เรา
But the C-130 transport plane is proving a bit tough to requisition.แต่เครื่องบินลำเลียง แบบ C-130 นั้น ดูจะยากสักหน่อย\ ตามที่ขออนุมัติไป
My wife will have to support the kids.เมียชันตองเลียงลูกเอง
At 11:15, if the church is still in peril, give the order to evacuate the cardinals.ที่เราเป็นพี่เลียง ฉันและนางสาว Vetra ในหกคะเมน. เราจะปล่อยทันที.
The blocking-off of all designated areas is complete.ขณะนี้เอวา 02 กำลังถูกลำเลียงจากซากามิผ่านทางรูท 31
Weapons intelligence, logistical support everything that the Revolutionary Freedom Front would need to revive itself.อาวุธ... ข้อมูลข่าวสาร,การลำเลียงขนย้าย ทุกๆ อย่างที่แนวหน้าของฝ่ายปฏิวัติต้องการ
Introducing Fighting Dragon Liang and the surprising finalist, Dre Parker.คู่ถัดไป ขอแนะนำ เลียงนักสู้มังกร และคนที่เราไม่ได้คาดหมาย เดร์ ปาร์คเกอร์
If he's unable to return the Fighting Dragons win by default.ถ้าเขากลับมาเล่นไม่ได้ เลียงนักสู้มังกร ก็จะชนะไป
The mix is then placed into the kneading troughsเมื่อผสมกันแล้วก็จะส่งไป นวดคลุกเคล้าในท่้อลำเลียง
That cargo ship slipped past all of our sensors.ยานลำเลียงหลบออกไปจากเซนเซอร์ของเรา
They could effectively choke off US supply lines to Australia.ก็จะสามารถขัดขวางเส้นทางการลำเลียงอาวุธและเสบียง.. ของสหรัฐไปยังออสเตรเลียได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลี้ยง
Back to top