ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลาๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลาๆ*, -เลาๆ-

เลาๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลาๆ (adv.) roughly See also: vaguely, approximately, in outline Syn. โดยสังเขป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลาๆ
Back to top