ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลขหมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลขหมาย*, -เลขหมาย-

เลขหมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลขหมาย (n.) number Syn. หมายเลข
English-Thai: HOPE Dictionary
alphamericอักขระที่เป็นตัวเลขอักษรเลขหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พิมพ์จากแป้นพิมพ์ ทั้งตัวอักษร และตัวเลข
com-1. Pref. รวมกัน,ด้วยกัน,อย่างสมบูรณ์, Syn. co-, 2. (คอม) 1. ย่อมาจาก COMmunication port หมายถึงช่องที่ใช้สำหรับต่อออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมื่อจะหมุนเลขหมายโทรศัพท์บนคอมพิวเตอร์ผ่านโมเด็ม คอมพิวเตอร์ก็จะต้องรับรู้กันให้ได้ว่า ช่องที่ติดต่อกับโมเด็มนั้นคือช่องไหน (กำหนดได้หลายช่องเรียกว่า COM1, COM2) 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลในดอสและโอเอสทูว่า .COM เพื่อแสดงว่าเป็นแฟ้มข้อมูลกระทำการ (executive program) หรือโปรแกรมประเภทเดียวกับ .EXE เช่น FORMAT.COM COMMAND.COM 3. ย่อมาจาก computer output on microfilm (ไมโครฟิล์มจากคอมพิวเตอร์) หมายถึง เทคโนโลยีในการนำข้อมูลจากเอกสารหรือผลที่คอมพิวเตอร์ประมวลได้ไปเก็บไว้ในไมโคร ฟิล์ม แล้วสามารถส่งสัญญาณออกมาให้อ่านได้ทางจอภาพ ในการบันทึกเก็บลงในไมโคร ฟิล์มนั้น จะต้องทำผ่านเลนส์ ซึ่งจะย่อส่วนลงประมาณ 24 หรือ48 เท่า ฟิล์มหนึ่งกรอบจะสามารถเก็บข้อมูลได้เต็มหน้าจอภาพ แล้วก็จะเลื่อนต่อไปอีกหนึ่งกรอบ การบันทึกจะสามารถทำด้วยความเร็วอย่างน้อย 120,000 ตัวอักษรต่อวินาที
digit punchการเจาะตัวเลขหมายถึง การเจาะตัวเลขลงในบัตรคอมพิวเตอร์ โดยเจาะรูในช่องของแถวใดแถวหนึ่ง ตั้งแต่แถวที่ 0-9 โดยเจาะ 1 รูต่อ 1 คอลัมน์ เช่นถ้าจะเจาะเลข 7 ก็เจาะที่แถวที่มีเลข 7 ส่วนการเจาะตัวอักษรหรืออักขระพิเศษต่าง ๆ จะต้องเจาะ 2-3 รูในหนึ่งคอลัมน์ รูหนึ่งที่แถวบนเหนือแถวตัวเลข (zone punch) และอีกรูหนึ่งหรือสองรูที่แถวที่มีตัวเลข (digit punch) เรียกว่า รหัสฮอลเลอริทมีความหมายเหมือน numeric punchดู zone punch เปรียบเทียบ
digital computerดิจิตอลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชิงเลขหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทางเลขคณิต โดยป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข และให้ผลลัพธ์เป็นเลข คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะคิดคำนวณในระบบตัวเลขด้วยสัญญาณดิจิตอล คือ บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบ และจะให้ค่าที่ไม่ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์นั้นแบ่งตามลักษณะการรับ/ส่งข้อมูลเป้น 2 ชนิด คือ อะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็น ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้น ผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะถูกต้องและแม่นยำกว่าอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ดู analog computer เปรียบเทียบ
numeric characterตัวเลขหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวเลข โดยปกติกำหนดไว้ให้มี 10 ตัว คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 และ 9 เพื่อแยกให้เห็นต่างจากตัวอักขระที่เป็นตัวหนังสือมีความหมายเหมือน digit
numeric formatรูปแบบการเขียนตัวเลขหมายถึง รูปแบบการแสดงจำนวนเลขที่อ่านได้ เห็นได้ เราอาจแสดงจำนวนเลขได้ในหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น .25 หรือ 25% เป็นต้น รวมทั้งการเขียนเลขแบบต่าง ๆ อย่างที่ใช้ในโปรแกรมตารางจัดการ เช่น 1000, 1,000, 1,000.00 ฯ
numerical constantค่าคงที่ตัวเลขหมายถึง ตัวเลขที่ประกอบด้วยเลข 0 - 9 โดยปกติเราแบ่งค่าตัวเลขเป็นค่าคงที่จำนวนเต็ม และค่าคงที่ทศนิยม
roulette(รูเลท') n. การพนันหมุนวงล้อโดยมีลูกให้ตกตามเลขหมาย,เกมพนันรูเลทท์,วงล้อเล็กมีฟันสำหรับเจาะรู (โดยเฉพาะรูดวงตราไปรษณีย์)
series(เซีย'รีซ) n.,adj. (ซึ่งเป็น) อนุกรม,ลำดับ,สิ่งที่ต่อเนื่องกัน,ชุด,อนุกรมเลขหมาย.
numeric keypadแผงแป้นตัวเลขหมายถึง กลุ่มแป้นพิมพ์ที่มีตัวเลข และเครื่องหมายที่ใช้ในการคำนวณ จัดไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เรียงกันแบบเดียวกับเครื่องคิดเลข มักอยู่ทางด้านริมขวาของแผงแป้นอักขระ (keyboard) เพื่อ ความสะดวกรวดเร็วในการพิมพ์ ถ้าจะพิมพ์เฉพาะตัวเลข มีราว ๆ 10 - 20 แป้น การใช้แป้นใน กลุ่มนี้พิมพ์ตัวเลข จะต้องกดแป้น Num Lock ก่อน (ดู Num Lock) มิฉะนั้นจะใช้เป็นเหมือนแป้นลูกศร หรือพิมพ์ไม่ติดเลย หรืออาจเป็นสัญลักษณ์สั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำคำสั่งอื่น ๆ แทน
station-to ###SW. station adj.,adv. เกี่ยวกับโทรศัพท์ทางไกลที่พูดกับใครก็ได้ตามเลขหมายโทรศัพท์.
true basicทรูเบสิก เป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เป็นภาษาโครงสร้างของภาษาเบสิก ได้รับการพัฒนามาจากภาษาเบสิกเมื่อ ค.ศ.1983 ไม่ต้องมีเลขหมายประจำบรรทัด (line number)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abbreviated dialingการต่อเลขหมายย่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DDD (direct distance dialing)ดีดีดี (การต่อเลขหมายทางไกลโดยตรง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dialต่อเลขหมาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DID (direct inward dialing)ดีไอดี (การต่อเลขหมายเข้าโดยตรง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unnumbered (adj.) ที่ไม่มีเลขหมาย See also: ที่ไม่ติดเลขหมายไว้ Ops. numbered
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have reached a number that has been disconnected and is no longer in service.เลขหมายที่ท่านเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ขณะนี้ และไม่มีการให้บริการ
The mobile customer you are trying to call is not available or out of range.เลขหมายที่ท่านเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้
Your call cannot be completed as dialed.เลขหมายที่ท่านเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้
The number you calledเลขหมายที่ท่านเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ กรุณาฝากข้อความหลังสัญญาณ
The mobile you have reached is off. You will be transferred to a voice mail...เลขหมายที่ท่านเรียกอยู่ในขณะนี้ ไม่สามารถติดต่อได้ ท่านจะถูกโอนไปยังระบบฝากข้อความ
The guest you are calling is unavailable...เลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อ...
...you're trying to reach is unavailable.เลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้
You have reached a number that has been disconnected.เลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้
The number you dialed is...เลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้
No one is available right now.เลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้
That number's blocked, ma'am.เลขหมายนั่นถูกบล็อคไว้
Someone will call you back from another line.บอกเลขหมายมา เดี๋ยวจะมีคนโทรไปหาอีกสายนึง
The number you have dialed cannot be connectedไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้
All of these calls-- they're to two numbers?การโทรทั้งหมดนี้--- มีแค่เพียงสองเลขหมายรึ?
What's the number on the phone you're calling from?เบอร์ที่คุณโทรมา เลขหมายอะไรคะ
Do it now. You've reached the mobile number of President Charles Logan.ลงมือเดี๋ยวนี้ คุณกำลังต่อเลขหมายของ ปธน.ชาลส์ โลแกน
You've reached the mobile number of President Charles Logan.สำหรับเพื่อนของฉัน คุณได้ติดต่อเลขหมาย ของ ปธน.ชารลส์ โลแกน
Angela's matching the number with a numerical sequencing program.ต้องให้แองเจิลล่าวิเคราะห์ ความสอดคล้องของเลขหมาย ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางตัวเลข
I'm sure there's a reason for this, but you got a number of unaccounted personal breaks in the weeks since the blackout--13 in all.ผมเชื่อว่านี่คือ เหตุผลของเรื่องนี้ คุณมีเลขหมาย บุคคลที่ระบุตัวไม่ได้ อยู่หลายสัปดาห์ ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์-- รวมแล้ว 13 เบอร์
Please select from the following menu...กรุณากดเลขหมายภายใน...
The number you have dialed is no longer in service. Please check the number...]หมายเลขที่คุณเรียกไม่เปิดให้ใช้บริการ กรุณาตรวจสอบเลขหมาย...
She run the numbers through the hospital pharmacy?เธอเอาเลขหมายไปตรวจสอบกับยาที่มีอยู่ในโรงพยาบาลแล้วหรือ?
Turns out the numbers the source gave Helen match serial numbers of the sample packs of Zybax in the hospital database.ผลปรากฏว่าเลขหมายที่แหล่งข่าวมอบให้เฮเล็นนั้น ตรงกับหมายเลขซีเรียลของชุดตัวอย่างของ ไซแบ็กซ์ ในฐานข้อมูลของโรงพยาบาล
It was a man. Blocked number.เป็นเสียงผู้ชาย เลขหมายปกปิด
I checked the number and found out the phone was not registered.จากเบอร์ที่เธอใช้ เราพบเลขหมายอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนด้วย
He used 2 unregistered phones.ชายคนนี้ ใช้โทรศัพท์ 2 เลขหมาย
It's got a serial number.มันมีเลขหมายประจำเครื่อง
Others simply hear the beauty in numbers themselves.บางคนรับรู้ได้ถึงความงาม\ ในเลขหมายแห่งตน
We could have tracked that number.เราสามารถ ติดตามเลขหมายนั้นได้
Please check the number and dial again.กรุณาตรวจสอบเลขหมาย และติดต่อใหม่อีกครั้งค่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลขหมาย
Back to top