ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรื่อยไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรื่อยไป*, -เรื่อยไป-

เรื่อยไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรื่อยไป (adv.) continuously See also: ceaselessly, continually, always, on and on Syn. ตลอดไป, อยู่ตลอดไป
English-Thai: HOPE Dictionary
cruise(ครูซ) {cruised,cruising,cruises} vi.,vt.,n. (การ) แล่นเรือตระเวณ,เดินทางเรื่อยไป,บินด้วยความเร็วพอประมาณ., Syn. sail about
ever(เอฟ'เวอะ) adv. ตลอดไป,ไม่มีที่สิ้นสุด,เรื่อยไป, Syn. always
persistence(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistency(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
English-Thai: Nontri Dictionary
continual(adj) บ่อยๆ,ไม่ขาดสาย,ตลอดไป,เรื่อยไป,ต่อเนื่อง,เป็นประจำ
ever(adv) เสมอ,เคย,แต่เดิม,ตลอดไป,ตลอดกาล,เรื่อยไป,นิรันดร,ไม่สิ้นสุด
on(adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
spreadsheetสเปรดชีต แผ่นตารางทำการเนื้อที่ขนาดใหญ่ในโปรแกรมสำหรับบรรจุตารางข้อมูลและสูตรคำนวณ แนวตั้งหรือสดมภ์ของตารางนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มจาก A,B,C เรื่อยไป และแนวนอนก็มหมายเลขกำกับตั้งแต่ 1,2,3 เรื่อยไป ช่องข้อมูล ข้อความ หรือสูตรคำนวณเมื่อบรรจุข้อมูลและสูตรแล้ว โปรแกรมสเปรดชีตจะคำนวณค่าที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ และถ้าหากเราเปลี่ยนค่าข้อมูลในช่องใดช่องหนึ่งไป ค่าในช่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็จะเปลี่ยนไปโดนอัตโนมัติเช่นกัน ผลก็คือสเปรดชีตมีประโยชน์มากในการคำนวณด้านต่างๆ นอกจากนั้นเรายังอาจใช้โปรแกรมสเปรดชีตจัดทำกราฟต่างๆ หรือใช้บันทึกข้อมูลต่างๆได้ด้วย [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
never-ceasing (adj.) เรื่อยไป See also: ติดต่อกัน, ตลอดเวลา Syn. continued
persistent (adj.) เรื่อยไป See also: ติดต่อกัน, ตลอดเวลา Syn. continued, never-ceasing
keep (vi.) ทำเรื่อยไป See also: ดำเนินต่อไป, ดำเนินเรื่อยไป Syn. continue, go on, carry on
keep on (phrv.) ทำเรื่อยไป See also: ดำเนินต่อ, รักษาไว้ Syn. go on, continue, carry on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't go around auditioning like that.อย่าไปสมัครคัดเลือกตัวแสดงเรื่อยไปอย่างงั้น
You make a deep sIit down the back of the bird all the way from the neck down to the tail to expose the backbone.กรีดลึกๆลงไป ที่หลังของเป็ด เรื่อยไปตั้งแต่คอจนถึงหาง จนเห็นกระดูกสันหลัง
And knowing them, it--it won't last, right?และรู้ว่าพวกมัน มันจะไม่เป็นเช่นนั้นเรื่อยไป ใช่มั้ย?
You're going to stay in the closet, get married, get drunk to have relations with your wife, have a couple kids, maybe become a state senator or a deacon, and then get caught in the men's room tapping your footนายจะปิดบังตัวเองอยู่เรื่อยไป เป็นฝั่งเป็นฝา กระดกเหล้า เพื่อจะมีอะไรกับเมีย มีลูกสองสามคน สุดท้ายอาจเป็น
♪ Right on walking on down the line ♪#ตอนนี้ หนทางเรามืดหม่นลงเรื่อยไป#
♪ Right from Yonkers on down to the Bay ♪#ตั้งแต่ยองค์เกอร์ เรื่อยไปจนถึงอ่าว#
If I don't stop him, then he's going to hurt people.หากฉันไม่หยุดเขา เขาก็จะทำร้ายคนอื่นเรื่อยไป
Our love is like the ocean. Endless and deep, always flowing."ความรักของเราเหมือนมหาสมุทร กว้างใหญ่ ลึกล้ำ ไหลเรื่อยไป
I love you so, I always will.#ฉันรักคุณ และจะรักเสมอเรื่อยไป#
♪ And I... ♪ Will always love you#และฉัน #จะรักเธอเรื่อยไป
♪ And I... ♪ Will always love you#และ เธอ.. # #จะรักเธอเรื่อยไป#
♪ And I... ♪ Will always love you#และฉัน# #จะรักเธอเรื่อยไป#
But the Sheriff King is after you.แต่นายอำเภอจะไล่ล่าท่านเรื่อยไป
I always loved you. Let's die together, man.ฉันจะรักแกเรื่อยไป เราแม่งมาตายด้วยนี่แหละวะ
Well, I'm not good, and I'm not going to be good until we can start moving again, until I can start the third trial.อืม ฉันก็รู้สึกไม่ดีไง เเละฉันจะยังรู้สึกไม่ดีเรื่อยไป จนกว่าเราจะเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้ง จนกว่าฉันจะสามารถเริ่มต้นการทดสอบที่3ได้
This selection for tameness would be reinforced with each generation until that line of wild wolves evolves into dogs.การเลือกนี้สำหรับเชื่อง จะได้รับการเสริมด้วยแต่ละรุ่น จนกระทั่งสายของหมาป่าที่เรื่อยไป
Yeah, stepping' out with my babyดังนั้นขอภาวนาให้วันนี้ดีเรื่อยไป ใช่ ก้าวออกมาพร้อมกับยาหยี
And on and on it spins, crushing those on the ground.หมุนเรื่อยไป บดขยี้คนบนพื้น
Vanessa's already working on Plan A, B, all the way through Z.วาเนสซ่าคิดหาทาง วางแผน A, B เรื่อยไปจนถึง Z
Moana, stay on the ground nowโมอาน่าอยู่ตรงนี้เรื่อยไป
Who found their way across the worldพวกเขาท่องเที่ยวผ่านโลกเรื่อยไป
♪ Think I want it to stay ♪อยากเป็นเช่นนั้นเรื่อยไป
♪ But I wanna do it with you ♪แต่ฉันจะเคียงข้างเธอเรื่อยไป
Ah, those good old days when we were useful- คืนวันอันสุขสันต์เคยทำงานเรื่อยไป - ค็อกซ์เวิร์ธ
He'll come stalking us at nightมันกระหายหิวเลือดเรื่อยไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรื่อยไป
Back to top