ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เริ่มต้นใหม่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เริ่มต้นใหม่*, -เริ่มต้นใหม่-

เริ่มต้นใหม่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เริ่มต้นใหม่ (v.) restart
English-Thai: HOPE Dictionary
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
cold startเปิดเครื่อง (คอมพิวเตอร์) การเริ่มต้นระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด โดยเปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่อง การเริ่มต้นเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกหรือเริ่มต้นใหม่เนื่องจากบางครั้ง ขณะที่ใช้อยู่ เกิดข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จนทำให้ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ จึงต้องใช้วิธีปิดสวิตช์ แล้วเริ่มต้นใหม่ดู warm start เปรียบเทียบ
error messsageข้อความระบุความผิดพลาดหมายถึงข้อความที่เตือนบนจอภาพเพื่อบอกให้รู้ว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นมีอะไรผิด อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ใช้ใช้คำสั่งผิด หรือทำผิดขั้นตอน สำหรับเครื่องแมคอินทอช ถ้าเป็นความผิดรุนแรง อาจเห็นเป็นลูกระเบิดบนจอภาพ ในกรณีที่เป็นเช่นนี้ จะต้องเริ่มต้นใหม่หมด
resumable(รีซูม'มะบึล) adj. เริ่มต้นใหม่ได้,กลับคืนใหม่ได้,คืนสู่สภาพเดิมได้
resume(รีซูม') vt. เริ่มต้นใหม่,กลับคืนใหม่,คืนสู่สภาพเดิม,เข้าครอบครองใหม่ vi. ดำเนินต่อไปใหม่,เริ่มต้นใหม่, See also: resumer n.
resumption(รีซัมพฺ'เชิน) n. การเริ่มต้นใหม่,- การกลับคืนใหม่,การคืนสู่สภาพเดิม,การเข้าครอบครองใหม่,การกลับเข้าทำงานใหม่
object-oriented programmiการทำโปรแกรมเชิงวัตถุหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
oop(โอโอพี, อุป) ย่อมาจาก object-oriented programming หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
warm startการเริ่มต้นระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยไม่ต้องปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง การเริ่มต้นเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ก็จริง แต่วิธีทำเพียงกดแป้นบางแป้นที่แผงแป้นอักขระ (เช่น แป้น CTRL,ALT และ DEL พร้อม ๆ กันในระบบดอส ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม) เครื่องก็จะเริ่มต้นใหม่ให้ การที่ต้องทำเช่นนี้ก็เนื่องจาก ขณะที่ใช้อยู่ เกิดข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จนทำให้ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ ทำให้ต้องเริ่มต้นใหม่ การเริ่มเครื่องต่อด้วยวิธีนี้ ใช้เวลาน้อยกว่าเปิดเครื่องใหม่ (cold start) มีความหมายเหมือน warm bootดู cold start เปรียบเทียบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
renewทำใหม่, ต่ออายุ, ทำให้ใหม่ขึ้น, เริ่มต้นใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
continuation (n.) การเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง (หลังจากถูกขัดจังหวะ)
go back to (phrv.) กลับไปเริ่มต้นใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's a good idea. Make a fresh start. Out of harm's way.เป็นความคิดที่ดี เริ่มต้นใหม่ ห่างไกลความรุนแรง
Let's begin with the obvious, okay?เริ่มต้นใหม่ ชัดเจนใหม,โอเค
Well, I found several of these in his pocket.เริ่มต้นใหม่ มันก็ไม่แย่เท่าไหร่หรอก ดร.แบรนแนน แลนซ์กับฉันตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกัน
A fresh start, no baggage.เริ่มต้นใหม่ ไม่มีความหลัง
I'll get started right off.เริ่มต้นใหม่กันดีกว่า
Let's make a fresh start.เริ่มต้นใหม่งั้นเหรอ
Keep redrawing them until you get it rightเริ่มต้นใหม่จนกว่าจะทำได้ถูกต้อง
Start at the beginning.เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
Better fucking start all over again.เริ่มต้นใหม่หมดเลยดีกว่า
Starting over isn't crazy.เริ่มต้นใหม่ไม่ได้บ้า
She'll soon give up when she realizes she has to start all over again.พอเธอรู้ว่าต้องเริ่มต้นใหม่เข้า จะต้องยอมแพ้แน่ๆ
I came here to start over begin a new family, have a son.ลิตรมาที่นี่เพื่อเริ่มต้นใหม่ ... ... เริ่มต้นครอบครัวใหม่มีลูกชาย
I'm going back to Europe to start over.ฉันจะกลับยุโรป ไปเริ่มต้นใหม่
He will not be renewing his addresses to me.เขาคงจะไม่เริ่มต้นใหม่ในการพูดคุยกับเราอีกแล้ว
He'll make very sure his friend doesn't renew his to you.และเขาคงทำให้มั่นใจด้วยว่า เพื่อนของเขาก็จะไม่เริ่มต้นใหม่ในการคุยกับเธออีก
I never expected Mr Bingley would renew his addresses. I am quite reconciled to that.ฉันไม่เคยหวังว่าคุณบิงลี่ย์จะมาเริ่มต้นใหม่ ในการพูดคุยกับฉันอีก ฉันค่อนข้างจะเคยชินกับมันแล้วล่ะ
But you do think he was intending to renew them?แต่เธอก็คิดว่าเขากำลังตั้งใจที่จะเริ่มต้นใหม่ ในการเข้ามาพูดคุยใช่มั้ย
We only get a couple of gallons of it.เราได้แค่ไม่กี่แกลลอนหรอก เจ้าต้องใส่น้ำ แล้วก็เริ่มต้นใหม่
We'll start over. We'll build a good village here.เราได้จะได้เริ่มต้นใหม่ เราได้จะสร้างหมู่บ้านที่ดีที่นี่
Change life. Start freshเปลี่ยนชีวิต เริ่มต้นใหม่
You go right back to the beginningต้องย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่
Otherwise, he'll never be able to start anew.ไม่อย่างนั้น เขาจะไม่สามารถ เริ่มต้นใหม่ได้
Anyway... my decision is... that I want to start again.ถึงยังไง... ฉันก็ตัดสินใจว่า... ฉันอยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
I saw a new beginning.แต่ชั้นเห็นการเริ่มต้นใหม่
Hey, hey, hey... don't let it get to you... even Tiger Woods slices now and then.เฮ้ๆๆ อย่าเพิ่งเศร้าไปเลย ไทเกอร์ วู๊ด ยังเริ่มต้นใหม่ได้เลย
Starting tomorrow, we'll have a new beginningร้านเราจะเปิดพรุ่งนี้แล้ว มันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่
But I was starting over from scratch, lost my whole family, totally brokeตอนที่สงครามจบลง และเรารอดมาได้ แต่ฉันก็ต้องเริ่มต้นใหม่
Everyone deserves a fresh start.ทุกคนสมควรได้เริ่มต้นใหม่ทั้งนั้น
We should all be able to start over.พวกเราทุกคนควรได้เริ่มต้นใหม่
All right. It's a fresh start. I guess.- เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดี
If you had to do it all over, would you have gone to school instead?ถ้าคุณเริ่มต้นใหม่ได้ทั้งหมด คุณจะกลับไปเรียนหนังสือไหม
You told me to start over.พี่บอกให้ผมเริ่มต้นใหม่
Will start afresh when I come back, just wait and seeหลังจากกลับมาฉันจะเริ่มต้นใหม่ คอยก่อนนะ
Ok, from now on, let's start afreshโอเค, ตั้งแต่นี้ไป ฉันจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
Don't waste time saying useless things and begin again.อย่าเสียเวลาพููดในสิ่งที่ผ่านมาแล้ว\เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง!
Get ready, boys, we're coming to the restart!ได้รับการพร้อมชายเรามาเริ่มต้นใหม่!
Today is a new beginning and a happy occasion.วันนี้จะเป็นวาระของการเริ่มต้นใหม่ และความสุข
Well, I'm different now. I feel I've been given a chance to start over.เอาละ,ตอนนี้ฉันเปลี่ยนไปแล้ว ฉันรู้สึกว่าฉันได้รับโอกาสให้เริ่มต้นใหม่
I wipe out this whole city. You, Nathan, everyone.นั่นเป็นทางเดียวที่เราจะเริ่มต้นใหม่ได้
I'm an adult, and i need to be honest about these things, and i will be... starting tomorrow.หนูโตแล้ว แล้วหนูก็ต้องการ ความตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ แล้วแม่จะเริ่มต้นใหม่... พรุ่งนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เริ่มต้นใหม่
Back to top