ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพ่งมอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพ่งมอง*, -เพ่งมอง-

เพ่งมอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพ่งมอง (v.) look fixedly at See also: watch attentively Syn. เพ่ง, เพ่งดู, พิศดู
English-Thai: HOPE Dictionary
fix(ฟิคซฺ) {fixed,fixing,fixes} vt. ทำให้แน่น,ติด,ติดแน่น,กำหนดแน่นอน,เพ่งมอง,เพ่งความสนใจ,ป้ายความผิด,ซ่อมแซม,จัดให้เรียบร้อย,จัดให้เป็นระเบียบ,เตรียมอาหาร,แก้แค้น,ลงโทษ,จัดการ,เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ (เช่นปุ๋ย) ,ทำให้ภาพเกาะแน่นโด
fixed(ฟิคซฺทฺ) adj. ติดแน่น,ซึ่งได้กำหนดไว้,ซึ่งได้ทำให้มั่นคงหรือถาวร,เป็นการเพ่งมองหรือเพ่งความสนใจ,แน่นอน,มั่นคง,ถาวร,ไม่ผันแปร,เป็นระเบียบ., See also: fixedly adv. fixedness n., Syn. fastened
gaze(เกซ) vi.,n. (การ) จ้องมอง,เพ่งมอง,มองเขม็ง., Syn. stare,gape
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gaze (n.) การเพ่งมอง See also: การจ้อง Syn. stare, gape
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's what I wish for.นั่นคือสิ่งที่ผมอธิษฐาน โอกาสที่จะได้เพ่งมองท้องฟ้าสีคราม
"Beware the stare of Mary Shawระวังการเพ่งมอง ของแมรี่ แชล
Listened with my eyes, see with my heart?ทำไมไม่ใช้ดวงตาฟังเสียง.. แล้วใช้หัวใจเพ่งมอง.. ?
I've caught glimpses, but I've never got a real good look at one.ฉันเคยเหลือบมองบ้าง แต่ไม่เคยได้เพ่งมองมันจริงๆ
If you look that hard, she'll talk back?ถ้าเจ้าเพ่งมองขนาดนั้น นางจะตอบกลับหรือ?
I turned my gaze upon you in Jotunheim, but could neither see you nor hear you.ข้าเพ่งมองหาท่าน ในโยทันไฮม์ แต่ก็มิอาจเห็น หรือได้ยินเสียงของท่าน
It's like looking at the universe naked.เหมือนได้เพ่งมองจักรวาลอันเปลือยเปล่า
I shake it off, keep on looking.ผมจะสลัดมันทิ้งไป เพ่งมองดู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพ่งมอง
Back to top