ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพราะเหตุใด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพราะเหตุใด*, -เพราะเหตุใด-

เพราะเหตุใด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพราะเหตุใด (ques.) why Syn. ทำไม, ไฉน, เพราะอะไร
English-Thai: Nontri Dictionary
why(adv) ทำไม,เพราะเหตุใด,เหตุไฉน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How come I can't do it until now?เพราะเหตุใดฉันจึงไม่สามารถทำมันได้จนถึงตอนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jesus Christ, Ben, why are your men firing on their own ship?พระเจ้าให้ตายเถอะ เบน เพราะเหตุใด ลูกเรือของเจ้าถึงยิงเรือของตัวเอง
So, what prompted you to send her for psychological evaluation?เพราะเหตุใด คุณจึงได้รีบร้อนส่งเธอ ไปวิเคราะห์ทางจิตเวช?
Why would that coming out at my ass, you idiot!เพราะเหตุใดจึงจะออกจากที่มาที่ฉันตูดคุณตุ่น!
Why would anyone believe him?เพราะเหตุใดทุกคนถึงจะเชื่อเขางั้นหรือ
To what does a petty scholar like myself owe this honour?เพราะเหตุใดนักปราญช์ตัวน้อยๆเยี่ยงข้าได้รับเกียรติอันนี้?
Why are you getting narky again? Touching a sore spot? What was her name?คุณจะได้รับ narky อีกครั้งเพราะเหตุใด สัมผัสจุดเจ็บ?
Why did you have to be sick all your life, Giuseppe?ว่าคุณต้องได้รับการเจ็บป่วยเพราะเหตุใด ทุกชีวิตของ?
Uh, the question is why would anybody torch a wig factory?เอ่อ คำถามก็คือคนร้าย วางเพลิงโรงงานทำวิกผมเพราะเหตุใด
Hey, isn't it better than Susan know why her son had to die?จะดีกว่าที่ซูซานจะรู้มั้ยว่า ลูกชายเธอตาย เพราะเหตุใด?
Why did you help that con?คุณคิดว่าช่วยแย้งว่าเพราะเหตุใด
And for some reason, matt fell for it,และไม่ว่าจะเพราะเหตุใดก็ตาม แมทก็ตกหลุมนั่นไปแล้ว
I don't know why, you're on more on my mindฉันไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเธอเจงข้ามาอยู่ในใจของฉัน
I fear the worst too, Bill because fearing the best is a complete waste of time.นอกจากนี้ฉันกลัวที่เลวร้ายที่สุด กลัวที่ดีที่สุดเพราะเหตุใด จะเสียเวลา
So, uh, Gallo is the best restaurant in town, and after tonight, you will know why.อ้า แกลโล เป็นร้านอาหารที่ดีที่สุดในเมือง และหลังจากคืนนี้ คุณจะรู้ว่าเพราะเหตุใด
I suppose that explains why we did so well in the last one.งั้นข้าคงอนุมานได้ว่าเพราะเหตุใดเราจึงทำได้ดีนักในครั้งล่าสุด
Do you mind if I ask why?เจ้าคงไม่ถือสาหากข้าขอถามว่าเพราะเหตุใด
And now you're telling me why?และทีนี้เพราะเหตุใดเจ้าถึงมาบอกข้า
No. No, I... Why is that?เลขที่ไม่ฉันว่าเป็นเพราะเหตุใด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพราะเหตุใด
Back to top