ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพราะฉะนี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพราะฉะนี้*, -เพราะฉะนี้-

เพราะฉะนี้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพราะฉะนี้ (conj.) therefore See also: for this reason, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as Syn. ด้วยเหตุนี้, เหตุดังนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพราะฉะนี้
Back to top