ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปิดโปง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปิดโปง*, -เปิดโปง-

เปิดโปง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปิดโปง (v.) reveal a secret See also: show up, expose, uncover, unmask, divulge, bring to light Syn. เปิดเผย, แฉโพย, แฉ, เผยโฉม Ops. ปกปิด
เปิดโปง (v.) reveal See also: reveal a secret, open up, expose, uncover, unmask Syn. เปิดเผย, แฉ Ops. ปกปิด
English-Thai: HOPE Dictionary
exposure(อิคซฺโพ'เวอะ) n. การเผย, การเปิดเผย,การเปิดโปง,การผึ่ง,การนำออกแสดง,การให้ถูกแสง,ระยะเวลาที่ให้ถูกแสง,การทอดทิ้ง,ผิวหน้าที่เผยออก., Syn. disclosure
hog-wildadj. ตื่นเต้นเอะอะ,เตลิดเปิดโปง,คลัง
telltale(เทล'เทล) n. ผู้เปิดเผยความลับ,คนส่อเสียด,คนเล่านิทาน,สิ่งที่เปิดเผย,เครื่องบันทึกเวลาเริ่มทำงานและเลิกงาน adj. ซึ่งเปิดเผยความลับ,เปิดโปงความหลัง,ปากมาก
uncover(อันคัฟ'เวอะ) vt. เปิดเผย,เปิดออก,เปิดโปง,เปิดหมวก. vi. เปิด,เปิดออก,เปิดหมวก
unmask(อันมาสคฺ') vt.,vi. เปิดเผย,เปิดโปง,ฉีกหน้ากาก,เปิดหน้ากาก,เปิดเผยความจริง., See also: unmasker n., Syn. disclose,expose
unveil(อันเวล') vt.,vi. เปิดผ้าคลุมออก,เปิดเผย,เปิดโปง,ประกาศให้รู้ทั่วไป, Syn. reveal
English-Thai: Nontri Dictionary
disclose(vt) เผย,เปิดโปง,ทำให้ปรากฏ
disclosure(n) การเผย,การเปิดโปง,สิ่งที่ถูกเปิดเผย,สิ่งที่ปรากฏ
expose(vt) เผย,เปิดเผย,เปิดโปง,อธิบาย,แสดง
exposure(n) การเปิดเผย,การเผย,การเปิดโปง,การนำออกแสดง,การผึ่ง
uncover(vt) เปิดออก,เปิดเผย,เปิดโปง
unearth(vt) พบ,เปิดโปง,เปิดเผย,ขุดขึ้นมา
unmask(vt) เผยความจริง,เปิดโปง,ถอดหน้ากากออก
unveil(vt) เผยออก,เปิดโปง,เปิดผ้าคลุม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unmask (vt.) เปิดโปง See also: เปิดเผย, เปิดเผยความจริง Syn. expose
unmask (vi.) เปิดโปง See also: เปิดเผย, เปิดเผยความจริง Syn. expose
blackmail (n.) การขู่ว่าจะเปิดโปงความลับ
blackmailer (n.) ผู้ขู่ว่าจะเปิดโปงความลับ
muckrake (vi.) ค้นหาและเปิดโปง Syn. expose
telltale (n.) คนเปิดโปงความลับหรือความผิดของผู้อื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unmasking Gossip Girl? That's a major media coup.เปิดโปงกอสซิปเกิร์ลเหรอ นั่นมันเป็นการโจมตีสื่อครั้งใหญ่เลยนะ
Let's expose Bridget, and get your life back.เปิดโปงบริดเจทและ เอาชีวิตของคุณคืนมา
Then let's expose Bridget and get your life back.เปิดโปงบริดเจทและ เอาชีวิตของคุณคืนมา
Expose his dark magic!เปิดโปงมนตร์ดำของเขาซะ
We expose them for what they are, what they've done, that they're the enemy.เปิดโปงสิ่งที่เขาเป็น สิ่งที่เขาทำ ที่เขาเป็นศัตรู
Exposing us isn't going to bring him back.เปิดโปงเรา ไม่ได้นำเขากลับมา
It´s an exposé on cafeteria food.เปิดโปงเรื่องอาหารในโรงอาหาร
By exposing Aiden, you've put both of us at risk.เปิดโปงเอเด็น คุณทำให้เราทั้งคู่ต้องเสี่ยง
I'm not gonna wait for Wadsworth here to unmask me.ผมไม่อยากรอวัดส์เวิร์ท ที่จะเปิดโปงผม
You will, or I'll expose you.คุณร่วมมือยู่แล้ว หรือจะให้ฉันเปิดโปงคุณ
We could expose you. Six murders?เราอาจจะเปิดโปงคุณก็ได้ ฆาตกรรมหกศษ?
They're afraid I'll rat them out.พวกเขากลัวฉันจะเปิดโปง
You got to write about this, expose him!นายต้องเขียนข่าวเรื่องนี้ เปิดโปงเขา !
My word against his, my editor wouldn't go for it.เขียนเปิดโปงเขาหรือ บรรณาธิการไม่พิมพ์มันหรอก.
Josie, we´re gonna blow the lid off it.เราจะเปิดโปงให้หมดเปลือก
Which I think would interest the I.R.S., since it technically constitutes fraud.ผมว่าผมสน I.R.S. ที่เป็นกลไกเปิดโปงการฉ้อฉล
One of the first stories that Jane came up with was the revelation that most of the milk in the state of Florida and throughout much of the country was adulterated with the effects of bovine growth hormone with Monsanto I didn't realize how effectively a ข่าวเรื่องแรก ๆ ที่เจนขุดคุ้ย คือการเปิดโปงว่านมส่วนใหญ่ ในรัฐฟลอริดา
We stopped the third world being viewed as the pirate and we showed the corporations were the pirate.เราหยุดยั้งการทำให้โลกที่สามถูกมองว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ และเปิดโปงให้เห็นว่า บรรษัทต่างหากที่เป็นโจร
But my identity has been exposed on the Internet!แต่ความลับของฉัน ถูกเปิดโปงในอินเตอร์เน็ทซะแล้ว
I was going to blow the whistle.ฉันกำลังจะเดินทางไปเปิดโปงเรื่องของเขา
But still, for all the hard work he did exposing all your enemies...แต่ว่า สำหรับงานยุ่งยากที่เขาทำมันจะเปิดโปงศัตรูทั้งหมดของเจ้า
"I count on his schemes to reveal the... "ผมนับแผนการที่ถูกเปิดโปง...
Philippe de Chérisey exposed that as a hoax in 1967.ฟิลลิป เดอ โชลิเซ เปิดโปงในปี1967 ว่าเป็นเรื่องหลอกลวง
Fu refused his bribe and exposed him.ฟุปฏิเสธสินบนจากเขาและเปิดโปงเขา
Claire was gonna turn me in. I had no choice.แคลร์จะเปิดโปงผม ผมไม่มีทางเลือก
They, they are scared because... once this Thing was discovered they would be exposed.พวกเขา, พวกเขาขวัญเสียเพราะ... . เมื่อ "สิ่งนี้" ได้รับการค้นพบ พวกเขาจะต้องถูกเปิดโปง
Pretty soon,this whole charade will completely unravel,and we will be humiliated.อีกเดี๋ยว เราก็จะถูกเปิดโปง แล้วเราก็จะเป็นพวกงั่ง
OPPORTUNITY TO CAUSE SOME TROUBLE, UNCOVER A SECRET?คิดว่าจะหาทางเปิดโปงความลับของเซเรน่าได้ไม๊?
I need to know if she could possibly have any hard evidence which could leave this company exposed.ฉันต้องการรู้ว่าเธอ มีหลักฐานอะไรที่หนักแน่น ที่จะเปิดโปงองค์กรนี้ ได้หรือไม่
Your plans to expose the company.แผนที่ลูกจะเปิดโปงองค์กร
We do it my way, or i blow the whistle right now.เราทำตามวิธีของผม ไม่งั้นผมจะเปิดโปงเรื่องนี้ทันที
If Black briar goes south, we'll roll it up, hang it around her neck and start over.ถ้าหากแบล็ก ไบรอาร์ถูกเปิดโปง เราก็จะม้วนเก็บมัน โยนไปแขวนไว้ที่เธอ แล้วเราก็จะเริ่มใหม่
Meanwhile, mystery surrounds the fate of David Webb, also known as Jason Bourne, the source behind the exposure of the Black briar program.ขณะเดียวกัน ก็มีความลึกลับเกี่ยวกับเดวิด เว็บ หรือรู้จักกันในชื่อ เจสัน บอร์น ผู้เป็นแหล่งข่าวเบื้องหลังการเปิดโปงโครงการนี้
We have to keep a low profile... till we get to Seattle to tell the world of the plot to destroy Springfield.เราต้องพยายามไม่ให้คนเห็นนะ จนกว่าจะถึงซีแอทเติ้ล ที่เราจะไปเปิดโปงแผนการทำลายสปริงฟิลด์
Afraid he was gonna tell on you?กลัวว่าเขาจะเปิดโปงแก?
Jazz, if you get caught, there will be another drama, mostly emotional blackmail.แจ๊ส,ถ้าเธอเข้าใจปัญหา จะเป็นเพียงละครอีกเรื่อง ส่วนใหญ่จะแสดงอาการข่มขู่จะเปิดโปง บางทีจะมีวิธีทรมานเช่นกัน
You're saying you gonna tell on me?แกบอกว่าแกจะเปิดโปงฉันรึไง?
If you cannot identify the enemy operative in that time, we will have no choice but to relocate Chuck to a secure government holding facility.ถ้าเปิดโปงแผนของศัตรูไม่ได้ก่อนนั้น เราจำเป็นต้องย้ายตัวชัค... ไปยังที่คุมตัวของรัฐบาล
If they promised to stay off Quileute lands, then we wouldn't expose what they really were to the palefaces.เราจึงทำสัญญากัน ถ้าเขาสัญญาว่า จะไม่เข้ามาในกิลลูท เราจะไม่เปิดโปง
They wanna reveal everyone from the U.S. Government who was involved.พวกเขาต้องการเปิดโปงทุกๆคนใน รัฐบาลสหรัฐที่เกี่ยวข้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปิดโปง
Back to top