ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปรื่องปราด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปรื่องปราด*, -เปรื่องปราด-

เปรื่องปราด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปรื่องปราด (adj.) smart See also: brilliant, clever, intelligent, astute, shrewd, sagacious Syn. ฉลาด, หลักแหลม, เก่ง, เชี่ยวชาญ, เปรื่อง, ปราดเปรื่อง Ops. โง่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ms. Jacobs is dedicated, passionate, technically astute.คุณจาคอบ ทุ่มเท ,หลงไหล และเปรื่องปราด ด้านเทคนิค

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปรื่องปราด
Back to top