ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เบ้าหล่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เบ้าหล่อ*, -เบ้าหล่อ-

เบ้าหล่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบ้าหล่อ (n.) crucible Syn. เบ้าหลอม, บล็อก, แม่พิมพ์
English-Thai: Nontri Dictionary
die(n) ลูกเต๋า,ลูกบาศก์,แม่พิมพ์,เบ้าหล่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mold (n.) เบ้าหล่อ See also: แบบหล่อ, ตัวหล่อ, แม่พิมพ์, บล็อก Syn. cast
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ms.Wick,take molds of the clavicle for a possible weapon and swab the blue pigment for Hodgins.คุณวิค ทำเบ้าหล่อกระดูกไหปลาร้า เพื่อหาอาวุธที่เป็นไปได้ และเก็บตัวอย่างเม็ดสีฟ้านี่ไว้ให้ฮอดจินส์
He created the molds around these pieces in Egypt.เขาเป็นคนทำเบ้าหล่อของพวกนี้ ที่อียิปต์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เบ้าหล่อ
Back to top