ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจ้าแห่งทรัพย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจ้าแห่งทรัพย์*, -เจ้าแห่งทรัพย์-

เจ้าแห่งทรัพย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าแห่งทรัพย์ (n.) wealth lord See also: millionaire, god of opulence, rich man Syn. ธเนศ, คนมั่งมี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจ้าแห่งทรัพย์
Back to top